Close

Wytyczne Atlassian dotyczące wniosków organów ścigania

Zaktualizowane zasady obowiązujące od 5 listopada 2021 roku

Zasady Atlassian dotyczące odpowiadania na wnioski organów ścigania i władz publicznych

Atlassian tworzy narzędzia programowe dla zespołów umożliwiające współpracę w środowisku platformy online. Niniejsze wytyczne zawierają informacje przeznaczone dla funkcjonariuszy organów ścigania, którzy chcę uzyskać od Atlassian rejestry kont klientów oraz treści należące do klientów („Informacje na temat klienta”) w odpowiedzi na prawomocne pismo procesowe, zgodnie z naszą polityką prywatności oraz zasadami dopuszczalnego użytkowania. Atlassian przestrzega przepisów i praw właściwych dla jurysdykcji, w której prowadzi działalność, a także chroni prywatność oraz prawa swoich klientów. W związku z tym Atlassian udostępnia Informacje na temat klienta w odpowiedzi na wnioski organów ścigania lub innych władz publicznych tylko w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy przypuszczać, że jest do tego prawnie zobowiązany. W celu zapewnienia ochrony praw naszych klientów uważnie analizujemy wnioski, aby upewnić się, że są one zgodne z prawem i mieszczą się w zakresie uprawnień wnioskujących przedstawicieli władz lub funkcjonariuszy organów ścigania.

Aby uzyskać Informacje na temat klienta od Atlassian, przedstawiciele władz i funkcjonariusze organów ścigania muszą przedstawić pismo procesowe właściwe dla rodzaju informacji, które chcą uzyskać, na przykład wezwanie sądowe, postanowienie sądowe lub nakaz sądowy. Przykładowo Atlassian nie udostępni niepublicznych treści należących do klienta bez przedstawienia prawomocnego nakazu przeszukania wystawionego w związku z uzasadnioną podstawą przez sąd federalny lub stanowy uprawniony do wystawiania nakazów przeszukania, zgodnie z którym Atlassian będzie zobowiązany do ujawnienia treści. Przed złożeniem wniosku organu ścigania do Atlassian należy zapoznać się z niniejszymi wytycznymi.

Atlassian sprawdza wszystkie wnioski organów administracji publicznej o udostępnienie danych. Atlassian dokładnie interpretuje wnioski o udostępnienie danych i stara się ograniczać lub kwestionować wnioski, które są zbyt obszerne, obejmują dużą ilość informacji lub dotyczą dużej liczby użytkowników. Atlassian wyraża sprzeciw również, jeżeli udostępnienie danych jest zabronione lub jeżeli doręczony nakaz sądowy jest niewystarczający do uzyskania żądanych danych zgodnie z ustawą o ochronie prywatności w łączności elektronicznej (Electronic Communications Privacy Act), tytuł 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, § 2701 i nast. lub innym obowiązującym prawem. Atlassian zastrzega sobie prawo do odwołania się od każdego wniosku o udostępnienie informacji, jeżeli istnieje taka możliwość, i nie ujawnia informacji będących przedmiotem wniosku, dopóki nie jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów proceduralnych.

Niniejsze wytyczne mają charakter informacyjny i nie stwarzają żadnych zobowiązań ani nie stanowią zrzeczenia się jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu, w jaki Atlassian odpowie w konkretnym przypadku lub na konkretny wniosek. Atlassian zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych w związku z odpowiedzią na wnioski władz publicznych lub organów ścigana o udostępnienie danych w stosownych przypadkach.


Zasady powiadamiania użytkowników

Zgodnie z zasadami Atlassian klienci będą powiadamiani o wpłynięciu wniosków o udostępnienie informacji na ich temat i będą mogli zgłosić sprzeciw wobec takiego ujawnienia na 7–10 dni przed przystąpieniem do produkcji, chyba że takie powiadomienie będzie prawnie zabronione (także w przypadku, gdy zniesienie takiego zakazu przez Atlassian okaże się niemożliwe lub nieskuteczne). Atlassian może według własnego uznania skrócić okres powiadomienia, jednak zazwyczaj ma to miejsce wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Przedstawiciele władz publicznych lub funkcjonariusze organów ścigania, którzy uważają, że takie powiadomienie zagrażałoby np. dochodzeniu, powinni uzyskać odpowiednie postanowienie sądowe lub wszcząć inne postępowanie, zgodnie z którym powiadomienie klienta będzie wyraźnie zakazane, na przykład postanowienie wystawione na mocy tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 2705(b).

Ponadto, jeśli z wniosku złożonego przez organy ścigania Atlassian dowie się o trwającym lub dokonanym naruszeniu naszych zasad dopuszczalnego użytkowania, podejmie działania w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom, takie jak zamknięcie konta oraz inne działania, na podstawie których użytkownik może wywnioskować, że firma wie o wykroczeniu. Jeśli funkcjonariusz organów ścigania uważa w dobrej wierze, że podjęcie takich działań zagrozi trwającemu dochodzeniu, może uwzględnić w swoim wniosku do Atlassian prośbę o odroczenie takich działań. Atlassian dokona indywidualnej oceny każdego takiego wniosku. Do obowiązków wnioskującego funkcjonariusza organu ścigania należy złożenie takiego wniosku, ponieważ zgodnie ze swoimi zasadami firma Atlassian jest zobowiązana do egzekwowania własnych warunków użytkowania.


Odpowiadanie na prawomocne wnioski ze strony organów ścigania i dane kontaktowe

Adres e-mail dla organów ścigania do zadawania pytań i przesyłania pism procesowych:

lawenforcement@atlassian.com

Adres pocztowy do przesyłania wniosków organów ścigania:

Atlassian Inc.
Attn: Legal Department
350 Bush Street, Floor 13
San Francisco, CA, 94104
USA

Mimo że zgadzamy się na obsługę wniosków władz publicznych i organów ścigania przekazywanych przy użyciu tych metod, ani Atlassian, ani nasi klienci nie zrzekają się żadnych praw w związku z tym udogodnieniem.

Każdy wniosek musi zawierać dane kontaktowe uprawnionego przedstawiciela władz publicznych lub funkcjonariusza organu ścigania składającego wniosek, w tym:

 • Nazwę organu składającego wniosek
 • Nazwę agenta składającego wniosek wraz z numerem odznaki / numerem identyfikacyjnym
 • Adres e-mail agenta składającego wniosek przydzielony przez pracodawcę
 • Telefon kontaktowy agenta składającego wniosek wraz z numerem wewnętrznym
 • Adres pocztowy agenta składającego wniosek (adres skrzynki pocztowej nie jest dopuszczalny)
 • Wymaganą datę udzielenia odpowiedzi (informacje na temat wniosków wymagających szybkiej reakcji, patrz niżej)

Należy pamiętać, że wnioski o złożenie zeznań należy przekazać osobiście naszemu zarejestrowanemu agentowi, aby zostały uznane za doręczone. Nie przyjmujemy tego rodzaju wniosków osobiście ani za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Dostępne informacje na temat klienta Atlassian

Atlassian oferuje na swojej platformie szereg narzędzi programowych zawierających Informacje na temat klienta. Ponadto Atlassian zachowuje określone Informacje na temat klienta w systemach wewnętrznych w ramach zwykłych procedur biznesowych. Atlassian przeanalizuje i odpowie na prośby o udostępnienie Informacji na temat klienta tylko na podstawie prawomocnego, wykonalnego wniosku organu administracji publicznej, postanowienia i/lub nakazu sądowego, w zależności od rodzaju informacji będących przedmiotem wniosku, który według ustaleń Atlassian został złożony w ramach uprawnień wnioskujących władz lub organów ścigania.

Do kategorii Informacji na temat klienta, jakie mogą być udostępniane na wnioski organów ścigania, które chcą uzyskać podstawowe informacje na temat konta klienta, należą na przykład: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa użytkownika i/lub dane osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych (w przypadku kont płatnych). Dostępne mogą być również dodatkowe informacje dotyczące adresów IP, rejestrów transakcyjnych oraz innych rejestrów klienta.

Kategorie Informacji na temat klienta, jakie mogą zostać udostępnione osobom składającym wniosek ze strony organów ścigania, zależą od tego, z jakiego produktu Atlassian korzysta klient, na którego temat organy ścigania poszukują informacji. Zachęcamy funkcjonariuszy organów ścigania, aby przed sporządzeniem pism procesowych i złożeniem do Atlassian wniosku, postanowienia lub nakazu o udostępnienie Informacji na temat klienta zapoznali się z opisami naszych produktów. Przykładowo Trello umożliwia zespołom porządkowanie informacji. Dostępne Informacje na temat klienta korzystającego z Trello mogą, oprócz podstawowych informacji na temat konta, zawierać informacje o dostępowym adresie IP, informacje o osobach korzystających z tablicy i/lub treść tablicy. Innym przykładem jest rozwiązanie Bitbucket, które ułatwia zespołom współpracę podczas tworzenia kodu. Dostępne Informacje na temat klienta korzystającego z rozwiązania Bitbucket mogą, oprócz podstawowych informacji na temat klienta, zawierać daty utworzenia i ostatniego dostępu do konta Bitbucket przez użytkownika, adresy IP, z których logowano się do konta użytkownika, informacje na temat członkostwa w zespołach oraz kod źródłowy (zawartość) zapisany w repozytorium Bitbucket.


Wnioski o zabezpieczenie od organów ścigania

Po otrzymaniu prawomocnego wniosku od organu ścigania Atlassian zabezpieczy Informacje na temat klienta na 90 dni. Po otrzymaniu prawomocnego wniosku o wydłużenie okresu zabezpieczenia Atlassian zabezpieczy informacje na dodatkowy okres 90 dni. Jeśli Atlassian nie otrzyma formalnego pisma procesowego dotyczącego zabezpieczonych informacji przed zakończeniem okresu zabezpieczenia, po upływie okresu zabezpieczenia informacje mogą zostać usunięte.

Wnioski o zabezpieczenie muszą być sporządzone na oficjalnym papierze urzędowym organu ścigania, podpisane przez funkcjonariusza organu ścigania i muszą zawierać następujące informacje:

 • Wskazane poniżej odpowiednie dane konta klienta, którego informacje mają zostać zabezpieczone na podstawie wniosku.
 • Prawidłowy zwrotny adres e-mail.
 • Oświadczenie, że podjęto kroki w celu uzyskania postanowienia sądowego lub innego pisma procesowego w odniesieniu do danych, które mają zostać zabezpieczone.

Wnioski o zabezpieczenie można wysyłać na podane powyżej dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres e-mail).


Składanie wniosku o udostępnienie Informacji na temat klienta Atlassian

Składając wniosek o udostępnienie Informacji na temat klienta, osoba wnioskująca ze strony organu ścigania powinna, w miarę możliwości, uwzględnić jak najwięcej spośród podanych poniżej informacji. Wskazanie przedstawionych poniżej danych identyfikacyjnych ułatwi Atlassian udzielenie odpowiedzi w sposób skuteczny i terminowy:

 • Podstawowe informacje na temat konta klienta (systemy Atlassian): nazwa użytkownika, adres e-mail, adres URL, numer SEN (Support Entitlement Number)
 • Informacje na temat klienta związane z produktami Atlassian:
 • Informacje dotyczące produktu Atlassian, które należy uwzględnić we wniosku organu ścigania
  • Bamboo
   Adres e-mail
  • Bitbucket Cloud
   Nazwa użytkownika, nazwa zespołu, adres e-mail i/lub adres URL repozytorium
  • Confluence
   Identyfikator użytkownika, adres e-mail, adres IP, adres URL, numer SEN
  • Crucible
   Adres e-mail
  • Fisheye
   Adres e-mail
  • Jira (Core, Service Management lub Software)
   Nazwa użytkownika, adres e-mail, adres URL, numer SEN
  • Loom
   Adres e-mail
  • Sourcetree
   Adres e-mail
  • Statuspage
   Adres e-mail, adres URL strony stanu
  • Trello
   Nazwa użytkownika, adres e-mail, adres URL (do tablicy lub tablic)

Międzynarodowe wnioski organów ścigania i władz publicznych

Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych firma Atlassian jest upoważniona do odpowiadania na wnioski o udostępnienie Informacji na temat klienta składane przez zagraniczne organy ścigania, pod warunkiem że wnioski te zostały wystawione za pośrednictwem sądu Stanów Zjednoczonych w formie wniosku lub wniosku o pomoc prawną złożonego na mocy Traktatu o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT). Zgodnie z własnymi zasadami Atlassian będzie odpowiadać na takie wnioski wystawione za pośrednictwem sądu Stanów Zjednoczonych tylko wtedy, gdy zostaną złożone prawidłowo, mają odpowiedni zakres, leżą w kompetencjach wnioskujących władz lub organów oraz są zgodne z obowiązującym procesem prawnym. Wnioski od zagranicznych organów ścigania wymagające szybkiej reakcji Atlassian będzie rozpatrywać indywidualnie, zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, a w stosownych przypadkach także w innych krajach. Wnioski wymagające szybkiej reakcji można składać bezpośrednio do Atlassian zgodnie z procedurą opisaną poniżej.


Wnioski wymagające szybkiej reakcji

Atlassian ocenia indywidualnie każdy wniosek wymagający szybkiej reakcji. Jeśli funkcjonariusz przekaże nam informacje, które w dobrej wierze pozwolą nam sądzić, że istnieje nagła sytuacja wiążąca się z bezpośrednim niebezpieczeństwem śmierci lub poważnych obrażeń ciała dowolnej osoby, w miarę możliwości możemy udostępnić informacje konieczne do zapobieżenia takiej szkodzie, zgodnie ze obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioski wymagające szybkiej reakcji można przesyłać na adres e-mail lawenforcement@atlassian.com, wpisując w temacie: „Emergency Disclosure Request” (Wniosek o szybkie ujawnienie informacji) oraz uzupełniając i wysyłając ten formularz.