Close

Atlassian-richtlijnen voor verzoeken van rechtshandhaving

Bijgewerkt beleid van kracht sinds 19 april 2021

Het beleid van Atlassian inzake reacties op verzoeken van rechtshandhaving

Atlassian biedt softwaretools waarmee teams samen kunnen werken in een online platformomgeving. Deze richtlijnen bieden informatie voor rechtshandhavingsfunctionarissen die klantaccountgegevens en content van klanten ('klantgegevens') van Atlassian nodig hebben als gevolg van geldige juridische processen, in overeenstemming met ons privacybeleid en gebruiksbeleid. Atlassian respecteert de regels en wetten van het rechtsgebied waarin het actief is, evenals de privacy en rechten van onze klanten. Dienovereenkomstig verstrekt Atlassian alleen klantgegevens bij verzoeken van rechtshandhaving wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat we daartoe wettelijk verplicht zijn. Om de rechten van onze klanten te beschermen, beoordelen we verzoeken zorgvuldig om er zeker van te zijn dat ze wettelijk geldig zijn.

Rechthandhavingsfunctionarissen moeten de juiste juridische processen leveren voor het type gevraagde informatie, zoals een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een bevelschrift, om Klantgegevens van Atlassian te verkrijgen. Atlassian levert bijvoorbeeld geen niet-openbare klantgegevens tenzij ze een geldig huiszoekingsbevel hebben ontvangen, dat is afgegeven op basis van een bewijs van waarschijnlijke oorzaak door een federale rechtsbank of staatsrechtbank die bevoegd is om huiszoekingsbevelen uit te geven, waardoor Atlassian verplicht is de gegevens bekend te maken. Lees deze richtlijnen aandachtig door voordat je een verzoek voor rechtshandhaving indient bij Atlassian.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om te dienen als informatiebron en kunnen geen verplichtingen creëren of bezwaren wegwuiven over hoe Atlassian reageert op bepaalde zaken of verzoeken. Atlassian behoudt zich het recht voor om, indien van toepassing, restitutie te vragen voor de kosten die komen kijken bij het reageren op gegevensverzoeken van rechtshandhaving.


Beleid voor kennisgeving gebruiker

Het beleid van Atlassian is om klanten 7 tot 10 dagen voorafgaand aan de productie op de hoogte te stellen van verzoeken om hun gegevens en hen de mogelijkheid te bieden om bezwaar te maken tegen de bekendmaking, tenzij een dergelijke kennisgeving wettelijk verboden is. Atlassian kan de meldingsperiode naar eigen goeddunken verkorten, maar doet dit over het algemeen alleen in noodsituaties. Rechthandhavingsfunctionarissen die van mening zijn dat kennisgeving een onderzoek in gevaar zou brengen, dienen een passend juridisch bevel of een ander proces te verkrijgen dat de melding aan klanten specifiek verbiedt, zoals een bevel dat is uitgevaardigd op grond van 18 U.S.C. § 2705(b) van de Amerikaanse wet.

Bovendien zal Atlassian, als het verzoek ons op de hoogte brengt van een doorlopende of eerdere schending van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, actie ondernemen om verdere schendingen te voorkomen, inclusief het afsluiten van het account en andere acties waardoor de gebruiker te weten kan komen dat we op de hoogte zijn van de misdraging. Als je te goeder trouw gelooft dat dergelijke maatregelen een lopend onderzoek in gevaar zullen brengen, kun je Atlassian verzoeken dergelijke maatregelen op jouw verzoek uit te stellen. Atlassian zal dergelijke verzoeken individueel beoordelen. Het is de verantwoordelijkheid van de verzoekende rechtshandhavingsambtenaar om dit verzoek in te dienen, want het beleid van Atlassian is om de gebruiksvoorwaarden af te dwingen.


Een geldig verzoek van rechtshandhaving indienen en contactgegevens

E-mailadres voor vragen over wetshandhaving en om juridische procedures te versturen:

lawenforcement@atlassian.com

Postadres voor verzoeken van rechtshandhaving:

Atlassian Inc.
T.a.v.: Legal Department
350 Bush Street, Floor 13
San Francisco, CA, 94104
VStt

Hoewel we ermee instemmen om verzoeken van rechtshandhaving via deze methode te ontvangen, doen Atlassian noch onze klanten afstand van wettelijke rechten op basis van deze schikking.

Elk verzoek moet contactgegevens bevatten van de gemachtigde ambtenaar van de rechthandhavingsinstantie die het verzoek indient, inclusief:

 • Naam van de verzoekende instantie
 • Naam en badge/identificatienummer van de verzoekende functionaris
 • Door werkgever uitgegeven e-mailadres van de verzoekende functionaris
 • Telefonische contactgegevens van de verzoekende functionaris, inclusief eventuele extensie
 • Postadres van de verzoekende functionaris (postbus wordt niet geaccepteerd)
 • Verzochte reactiedatum (zie onderstaande informatie voor noodverzoeken)

Houd er rekening mee dat verzoeken om getuigenissen persoonlijk moeten worden ingediend bij onze geregistreerde agent voor het afhandelen van het proces. We accepteren dergelijke verzoeken niet persoonlijk of via e-mail.


Beschikbare klantgegevens van Atlassian

Atlassian biedt een verscheidenheid aan softwaretools die Klantgegevens bevatten op zijn platform Bovendien bewaart Atlassian bepaalde Klantgegevens in interne systemen als gevolg van reguliere bedrijfsprocessen. Atlassian zal verzoeken om Klantgegevens beoordelen en beantwoorden op grond van een geldig, afdwingbaar overheidsverzoek, gerechtelijk bevel en/of bevelschrift, afhankelijk van het soort gevraagde gegevens.

De categorieën Klantgegevens die beschikbaar zijn voor verzoeken van rechtshandhaving om basisgegevens van klantenaccounts bevatten bijvoorbeeld: e-mailadres, naam, telefoonnummer, gebruikersnaam en/of gegevens voor factureringscontact (in het geval van betaalde accounts). Aanvullende informatie over IP-adressen, transactiegegevens en andere klantgegevens kan beschikbaar zijn.

De categorieën van Klantgegevens die beschikbaar kunnen zijn voor rechthandhavingsfunctionarissen zijn afhankelijk van welk Atlassian-product wordt gebruikt door de klant van wie rechtshandhaving informatie opvraagt. We raden rechthandhavingsfunctionarissen die een verzoek indienen bij Atlassian voor klantgegevens aan om onze productomschrijvingen door te nemen voordat ze een juridisch proces voorbereiden en een verzoek, bevel of bevelschrift indienen. Trello helpt teams bijvoorbeeld informatie te organiseren. Beschikbare Klantgegevens als het gaat om Trello zijn bijvoorbeeld, naast de basisaccountgegevens, informatie over IP-toegang en informatie over de leden en/of content van borden. Nog een voorbeeld: Bitbucket stelt teams in staat samen te werken tijdens het ontwikkelen van code. Beschikbare Klantgegevens als het gaat om Bitbucket zijn bijvoorbeeld, naast de basisklantgegevens, de IP-adressen van aanmeldingen van een gebruikersaccount, teamlidmaatschappen en broncode (content) die opgeslagen is in een Bitbucket-repository.


Bewaarverzoeken rechtshandhaving

Atlassian bewaart Klantgegevens voor 90 dagen als we een geldige aanvraag van rechtshandhaving ontvangen. Atlassian bewaart de gegevens gedurende een extra periode van 90 dagen als we een geldige aanvraag ontvangen om de bewaring te verlengen. Als Atlassian geen formeel juridisch proces ontvangt voor de bewaarde gegevens voor het einde van de bewaarperiode, kan het zijn dat de bewaarde gegevens verwijderd worden wanneer de bewaringstermijn verstrijkt.

Bewaringsverzoeken moeten verzonden worden op officieel briefpapier van rechtshandhaving, ondertekend door een rechthandhavingsfunctionaris, en moet het volgende bevatten:

 • De hieronder vermelde relevante accountgegevens voor de klant van wie de gegevens moeten worden bewaard;
 • Een geldig e-mailadres om te reageren; en
 • Een verklaring dat er stappen ondernomen worden om een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure te verkrijgen om de gevraagde gegevens te bewaren.

Bewaringsverzoeken moeten verzonden worden naar de hierboven vermelde contactgegevens (postadres of e-mailadres).


Klantgegevens van Atlassian opvragen

Rechthandhavingsfunctionarissen die een verzoek indienen voor Klantgegevens dienen zo veel mogelijk van de volgende informatie te verstrekken, indien beschikbaar. Het verstrekken van de volgende identificerende gegevens zal Atlassian in staat stellen effectief en tijdig te reageren:

 • Basis accountgegevens van klant (Atlassian-systemen): gebruikersnaam, e-mailadres, URL, Support Entitlement Number (SEN)
 • Klantgegevens bij producten van Atlassian:
 • Atlassian-productinformatie om bij te voegen in rechtshandhavingsverzoek
  • Bamboo
   E-mailadres
  • Bitbucket Cloud
   Gebruikersnaam, teamnaam, e-mailadres en/of repository-URL
  • Confluence
   Gebruikers-id, e-mailadres, IP-adrs, URL, SEN
  • Crucible
   E-mailadres
  • Fisheye
   E-mailadres
  • Jira (Work Management, Service Management of Software)
   Gebruikersnaam, e-mailadres, URL, SEN
  • Sourcetree
   E-mailadres
  • StatusPage
   E-mailadres, StatusPage-URL
  • Trello
   Gebruikersnaam, e-mailadres, URL (voor bord(en))

Internationale verzoeken rechtshandhaving

De Amerikaanse wet heeft Atlassian gemachtigd om te reageren op aanvragen voor Klantgegevens van buitenlandse rechtshandhavingsinstanties die via een Amerikaanse rechtbank zijn afgegeven, hetzij middels een verzoek via het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp of rogatoire commissie. Het is ons beleid om te reageren op dergelijke verzoeken via de Amerikaanse rechtbank wanneer deze naar behoren worden ingediend. Atlassian beoordeelt noodverzoeken van buitenlandse rechtshandhaving per geval, conform de Amerikaanse wetgeving en de wetten van andere landen, indien van toepassing. Noodverzoeken kunnen direct bij Atlassian ingediend worden via de hieronder beschreven procedure.


Noodverzoeken

Atlassian beoordeelt noodverzoeken per geval. Als je informatie verstrekt die ons te goeder trouw het idee geeft dat er een noodgeval is met dreigend gevaar van overlijden of ernstig lichamelijk letsel aan een persoon, kunnen we informatie verstrekken die nodig is om die schade te voorkomen als we in staat zijn dit te doen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Noodverzoeken kunnen worden ingediend via e-mail naar lawenforcement@atlassian.com met onderwerpregel: 'Noodverzoek om bekendmaking', waarbij dit formulier ingevuld en meegestuurd dient te worden.