Close

BaFin

Atlassian-richtlijnen voor outsourcing

Deze grafiek is ontworpen om financiële dienstverleners onder toezicht van BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit, te helpen bij het in kaart brengen van hoe elke paragraaf in hoofdstuk V (Contractuele voorwaarden in het geval van (materiële) outsourcing) van de Richtlijnen voor outsourcing naar Cloudserviceproviders (de “BaFin-richtlijnen”) overeenkomt met de documentatie van het klantcontract van Atlassian.

Als je een bestaand Atlassian-contract hebt of meer wilt weten over hoe deze voorwaarden van toepassing kunnen zijn op je contract, neem dan contact met ons op.

Laatst bijgewerkt in december 2021, [klik hier om de pdf te downloaden]

Nr.
Overwegingen en vereisten
Atlassian-opmerkingen

1.

Afhankelijk van de vereisten van het toezichtrecht moeten met name de volgende voorwaarden worden opgenomen in de outsourcingsovereenkomst voor materiële outsourcing1 of voor niet-gedifferentieerde outsourcing volgens de KAGB:

 

2.

1. Scope van prestaties

 

3.

De overeenkomst moet een specificatie bevatten, en indien nodig een beschrijving, van de service die door de cloudserviceprovider moet worden uitgevoerd. Dit moet worden vastgelegd in wat wordt aangeduid als de service level agreement. In dit verband moeten de volgende aspecten worden gedefinieerd:

 

4.

 • het item dat moet worden uitbesteed en de uitvoering ervan (bv. het soort service en het implementatiemodel, de scope van de aangeboden services (zoals computerkracht of beschikbare geheugenruimte, beschikbaarheidsvereisten, responstijden);
 • Onze documentatie, die door middel van verwijzing is opgenomen in het Atlassian-klantencontract voor in aanmerking komende klanten, bevat duidelijke beschrijvingen van de Gedekte Cloud-producten.

  5.

 • Supportservices
 • In aanmerking komende klanten hebben toegang tot het Atlassian-supportaanbod, dat onderworpen is aan het Atlassian-klantcontract.

  6.

 • verantwoordelijkheden, taken op het gebied van samenwerking en verstrekking (bijv. in het geval van updates);
 • Over het algemeen behandeld in het Atlassian-klantencontract.

  7.

 • plaats van optreden (bijv. locatie van datacenters);
 • Bepaalde Gedekte Cloud-producten bevatten functionaliteiten voor het bewaren van gegevens in het product, zoals hier verder beschreven, waarmee beheerders van onze klanten productgegevens binnen de scope kunnen vastzetten op een locatie naar keuze. Op deze pagina is onze cloudhostinginfrastructuur beschreven.

  We verplichten ons contractueel tot (a) de productfunctionaliteit niet wezenlijk verminderen tijdens de toepasselijke abonnementsperiode en (b) klanten op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in onze gegevenshostinglocaties.

  8.

 • aanvang en beëindiging van de outsourcingsovereenkomst;
 • Het Atlassian-klantencontract bevat de standaardduur van een abonnementstermijn en alle toepasselijke opzegtermijnen. Wanneer je een bestelling plaatst voor een of meer Gedekte Cloud-producten, bevat deze bovendien de begin- en einddatum van je overeenkomstige abonnementstermijn.

  9.

 • belangrijkste ratio's voor het uitvoeren van een doorlopende evaluatie van het serviceniveau;
 • De bijbehorende serviceniveauvoorwaarden, evenals de rechtsmiddelen voor het niet voldoen aan serviceniveaus, voor de Gedekte Cloud-producten zijn opgenomen in onze Service Level Agreement en de bijbehorende productspecifieke voorwaarden.

  10.

 • indicatoren voor het identificeren van een onaanvaardbaar serviceniveau.
 • We publiceren updates over de beschikbaarheid van services op https://status.atlassian.com/ en verplichten ons contractueel om klanten op de hoogte stellen van gebeurtenissen die een wezenlijke impact hebben op de beschikbaarheid van de Gedekte Cloud-producten.

  11.

  2. Informatie- en auditrechten van onder toezicht staande onderneming

   

  12.

  Informatie- en auditrechten en controlemogelijkheden van de onder toezicht staande onderneming mogen niet onderworpen zijn aan contractuele beperkingen. Er moet voor worden gezorgd dat de onder toezicht staande onderneming de informatie ontvangt die zij nodig heeft om de risico's in verband met de uitbesteding adequaat te beheersen en te bewaken.

  Ons auditprogramma is ontworpen om gekwalificeerde klanten en hun toezichthoudende autoriteiten in staat te stellen de Gedekte Cloud-producten effectief te controleren.

  13.

  Om de informatie- en auditrechten te waarborgen, moeten in ieder geval de volgende voorwaarden contractueel worden overeengekomen:

 • volledige toegang verlenen tot informatie en gegevens, alsmede toegang tot de bedrijfsruimten van de cloudserviceprovider, met inbegrip van alle datacenters, apparatuur, systemen en netwerken die worden gebruikt voor het leveren van de uitbestede items; dit omvat de gerelateerde processen en controles;
 • effectieve mogelijkheden om de hele outsourcingsketen te controleren en te controleren.
 • Zie rij 12 hierboven.

  14.

  Geen (indirecte) beperking van rechten. Effectieve uitoefening van de informatie- en auditrechten mag niet worden beperkt door een contract. De Duitse toezichthoudende autoriteiten zijn van mening dat een dergelijke ontoelaatbare beperking van informatie- en controlerechten bestaat, met name in het geval van contractuele overeenkomsten waarbij dergelijke rechten slechts onder bepaalde voorwaarden worden verleend. Dit omvat met name:

 • overeenstemming bereiken over incrementele informatie- en auditprocedures, bijv. de verplichting om eerst te vertrouwen op de auditrapporten, certificaten of ander bewijs van naleving van erkende normen door de cloudserviceprovider voordat de onder toezicht staande onderneming haar eigen auditactiviteiten kan uitvoeren;
 • het beperken van de prestaties van informatie- en auditrechten tot het indienen van auditrapporten, certificaten of ander bewijs van compliance met erkende normen door de cloudserviceprovider;
 • het koppelen van toegang tot informatie aan voorafgaande deelname aan speciale opleidingsprogramma's;
 • een clausule zodanig formuleren dat de uitvoering van een audit afhankelijk wordt gesteld van de commerciële redelijkheid ervan;
 • beperking van de uitvoering van audits met betrekking tot timing en personeel; in het algemeen is het echter aanvaardbaar om de toegang tot gebruikelijke kantooruren na voorafgaande kennisgeving te beperken;
 • verwijzen naar het exclusieve gebruik van bijvoorbeeld beheerconsoles voor de uitoefening van informatie- en auditrechten van de onderneming.
 • Zie rij 12 hierboven.

  15.

  Vrijstellingen

  Afhankelijk van de toepasselijke vereisten uit hoofde van het toezichtrecht, kunnen de onder toezicht staande ondernemingen vrijstellingen claimen om hun eigen auditactiviteiten efficiënter te maken. Dergelijke vrijstellingen zijn gepoolde audits of het gebruik van documentatie/certificaten op basis van gemeenschappelijke normen of van auditverslagen van erkende derden of van interne auditrapporten van de cloudserviceprovider.

  Dit is een overweging van de klant. Zie ook rij 12 hierboven en rij 20 hieronder.

  16.

  Gepoolde audits

  Onder toezicht staande ondernemingen die voldoen aan de secties 25a, 25b KWG kunnen gebruikmaken van vrijstellingen in circulaire 09/2017 (BA) – Minimumvereisten voor risicobeheer – (MaRisk). Overeenkomstig BT 2.1 punt 3 MaRisk kan de interne auditfunctie van de onder toezicht staande onderneming in het geval van materiële outsourcing afzien van eigen auditactiviteiten, mits de auditwerkzaamheden van de externe dienstverlener voldoen aan de vereisten van AT 4.4 en BT 2 MaRisk. De interne auditfunctie van het onder toezicht staande outsourcingsbedrijf moet zich er regelmatig van verzekeren dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. De resultaten van de audit die betrekking hebben op de onder toezicht staande onderneming moeten worden doorgegeven aan de interne auditfunctie van het onder toezicht staande outsourcingsbedrijf.

  Dit is een overweging van de klant. Zie ook rij 12 hierboven.

  17.

  In dit verband kan de auditactiviteit worden uitgevoerd door de interne auditafdeling van de cloudserviceprovider, de interne auditafdeling van een of meer van de onder toezicht staande outsourcingsbedrijven namens de onder toezicht staande outsourcingsbedrijven (“gepoolde audits”), een door de cloudserviceprovider aangewezen externe dienstverlener of een derde die is aangesteld door de onder toezicht staande outsourcingsbedrijven.

  Dit is een overweging van de klant. Zie ook rij 12 hierboven.

  18.

  Voor de andere onder toezicht staande bedrijven kan het in het individuele geval toegestaan zijn om door middel van een gepoolde audit samen met andere onder toezicht staande bedrijven bepaalde informatie- en auditrechten uit te oefenen ten opzichte van de cloudserviceprovider.

  Dit is een overweging van de klant. Zie ook rij 12 hierboven.

  19.

  Als een onder toezicht staande onderneming gebruikmaakt van een van de bovengenoemde vrijstellingen, mag dit er niet toe leiden dat haar informatie- en auditrechten worden beperkt.

  Zie rij 12 hierboven.

  20.

  Bewijs/certificaten en auditrapporten

  De onder toezicht staande onderneming kan in het algemeen gebruikmaken van documentatie/certificaten op basis van gemeenschappelijke normen (bijv. internationale beveiligingsnorm ISO/IEC 2700X van de International Organization for Standardization, de catalogus voor cloudcomputing (Cloud Computing Compliance Controls Catalogue of C5) van de BSI), auditrapporten van erkende derden of interne auditrapporten van de cloudserviceprovider. De onder toezicht staande onderneming moet in dit verband de scope, de mate van gedetailleerdheid, de actualiteit en de geschiktheid van de certificeerder of auditor van dergelijke documentaties/certificaten en auditverslagen in acht nemen.

  Bij Atlassian wordt regelmatig onafhankelijk onderzoek verricht naar onze beveiligings-, privacy- en compliance-controles. Tijdens de looptijd van ons contract met jou zullen we minimaal voldoen aan de normen die zijn vermeld in ons Trust Center, waaronder ISO/IEC 27001- en ISO/IEC 27018-certificeringen, en SOC 2 Type II- en SOC 3-auditrapporten: https://www.atlassian.com/trust/compliance

  21.

  Een onder toezicht staande onderneming mag echter niet alleen hierop vertrouwen bij de uitvoering van haar auditactiviteiten. Wanneer de afdeling interne audit dergelijke documentatie/certificaten gebruikt in haar activiteiten, moet zij het bewijsmateriaal dat eraan ten grondslag ligt, kunnen onderzoeken.

  Dit is een overweging van de klant. Zie ook rij 12 hierboven.

  22.

  3. Informatie- en auditrechten van toezichthoudende autoriteiten

   

  23.

  Informatie- en auditrechten en controlemogelijkheden van de toezichthoudende autoriteiten mogen niet onderworpen zijn aan contractuele beperkingen. De toezichthoudende autoriteiten moeten in staat zijn om cloudserviceproviders te controleren, precies zoals de toepasselijke wetgeving voorziet voor de onder toezicht staande onderneming. De toezichthoudende autoriteiten moeten hun informatie- en auditrechten en controlemogelijkheden naar behoren en zonder beperking kunnen uitoefenen met betrekking tot het item dat wordt uitbesteed; dit geldt ook voor de personen waarvan de toezichthoudende autoriteiten gebruikmaken tijdens de uitvoering van de audits.

  Ons auditprogramma is ontworpen om gekwalificeerde klanten en hun toezichthoudende autoriteiten in staat te stellen de Gedekte Cloud-producten effectief te controleren.

  24.

  Om deze rechten te kunnen waarborgen, moeten in ieder geval de volgende voorwaarden contractueel worden overeengekomen:

 • de verplichting van de cloudserviceprovider om mee te werken met de toezichthoudende autoriteiten;
 • het verlenen van volledige toegang tot informatie en gegevens en toegang tot de bedrijfsruimten van de cloudserviceprovider, met inbegrip van alle datacenters, apparatuur, systemen en netwerken die worden gebruikt voor het leveren van de uitbestede items; dit omvat de processen en controles die daarmee verband houden, evenals de mogelijkheid om audits op locatie bij de cloudserviceprovider uit te voeren (en indien van toepassing bij het ketenoutsourcingsbedrijf);
 • effectieve mogelijkheden om de hele outsourcingsketen te controleren en te controleren.
 • Zie rij 23 hierboven.

  25.

  Geen (indirecte) beperking van rechten

  Een dergelijke ontoelaatbare beperking van informatie- en controlerechten en controlemogelijkheden van de Duitse toezichthoudende autoriteiten wordt geacht te bestaan, met name bij bepalingen die dergelijke rechten slechts onder bepaalde voorwaarden verlenen. We verwijzen naar de bovenstaande verklaringen over de beperking van de rechten van de onder toezicht staande bedrijven om herhaling te voorkomen.

  Zie rij 23 hierboven.

  26.

  4. Instructierecht

   

  27.

  De rechten van de onder toezicht staande ondernemingen om instructies te geven, moeten worden overeengekomen. De instructierechten zijn bedoeld om te zorgen dat alle vereiste instructies die nodig zijn om de overeengekomen service uit te voeren, kunnen worden afgegeven, d.w.z. de mogelijkheid om het uitbestede item te beïnvloeden en te controleren is vereist. De technische uitvoering kan individueel worden georganiseerd op basis van de specifieke omstandigheden van de onderneming.

  Onze klanten kunnen ons via hun ondersteuningskanalen voor klanten instructies geven (inclusief met betrekking tot certificeringen en auditrapporten van derden) met betrekking tot de Gedekte Cloud-producten.

  28.

  Als de onder toezicht staande onderneming gebruikmaakt van bewijs/certificeringen of auditrapporten (vgl. V.2), moet zij ook de mogelijkheid hebben om de scope van bewijs/certificeringen en auditrapporten te beïnvloeden, zodat deze kan worden uitgebreid met relevante systemen en controles. Het aantal en hoe vaak dergelijke instructies worden uitgegeven moet in redelijke verhouding staan.

  Zie rij 27 hierboven.

  29.

  Bovendien moet de onder toezicht staande onderneming te allen tijde toestemming krijgen om instructies uit te geven aan de cloudserviceprovider voor de correctie, verwijdering en blokkering van gegevens en mag de cloudserviceprovider gegevens alleen verzamelen, verwerken en gebruiken in het kader van de instructies van de onder toezicht staande onderneming. Dit moet ook de mogelijkheid omvatten om op elk moment een instructie uit te geven om de door de cloudserviceprovider verwerkte gegevens direct en zonder beperking terug te laten sturen naar de onder toezicht staande onderneming.

  We bieden een Addendum voor gegevensverwerking dat gedetailleerde toezeggingen bevat met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonlijke gegevens van klanten. Meer informatie over ons AVG-complianceprogramma vind je hier:

  https://www.atlassian.com/trust/compliance/resources/gdpr

  Daarnaast bieden we alle klanten een in de producten inbegrepen functionaliteit om hun gegevens op elk moment tijdens de looptijd van hun contract zonder onze hulp te exporteren.

  30.

  Indien er kan worden afgezien van de uitdrukkelijke overeenkomst over de rechten van de onder toezicht staande onderneming om instructies uit te geven, moet de service die door het outsourcingsbedrijf moet worden uitgevoerd met voldoende duidelijkheid worden gespecificeerd in de outsourcingsovereenkomst.

  Zie rij 27 hierboven.

  31.

  5. Gegevensbeveiliging/-bescherming (verwijzing naar locatie van gegevensopslag)

   

  32.

  Bepalingen die compliance met de voorschriften inzake gegevensbescherming en andere beveiligingsvereisten waarborgen, moeten worden overeengekomen.

  Gezien het een-op-veel-karakter van onze Gedekte Cloud-producten, leveren we dezelfde robuuste beveiliging aan al onze klanten. Deze beveiligingspraktijken worden in detail beschreven in ons Trust Center: https://www.atlassian.com/trust/

  We verbinden ons ertoe de beveiligingspraktijken in ons Trust Center na te leven en om de algehele beveiliging van onze Gedekte Cloud-producten tijdens je abonnementsperiode niet wezenlijk te verminderen.

  Zie ook de rijen 27 en 29 hierboven.

  33.

  De locatie van de gegevensopslag moet bekend zijn bij de onder toezicht staande onderneming. Dit moet ook de specifieke locatie van de datacenters omvatten. In het algemeen volstaat het opgeven van de naam van de locatie (bijvoorbeeld de stad) voor dit doel. Als de onder toezicht staande onderneming echter het precieze adres van het datacenter nodig heeft op basis van overwegingen van risicobeheer, moet de cloudserviceprovider dit verstrekken.

  Zie rij 7 hierboven.

  34.

  Bovendien moet de redundantie van de gegevens en systemen worden gewaarborgd, zodat in het geval van een storing bij één datacenter ervoor wordt gezorgd dat de diensten worden onderhouden.

  We handhaven bedrijfscontinuïteitsplannen en plannen voor disaster recovery, zoals beschreven in ons Trust Center. Deze plannen worden minimaal eens per jaar herzien en getest.

  35.

  De veiligheid van de gegevens en systemen moet ook binnen de outsourcingsketen worden gewaarborgd.

  Zie rij 32 hierboven.

  36.

  De onder toezicht staande onderneming moet de mogelijkheid hebben om te allen tijde snel toegang te krijgen tot haar gegevens die zijn opgeslagen bij de cloudserviceprovider en deze indien nodig opnieuw over te dragen. In dit verband moet ervoor worden gezorgd dat de gekozen vorm van heroverdracht het gebruik van de gegevens niet beperkt of uitsluit. Om die reden moeten platformonafhankelijke standaardgegevensformaten worden overeengekomen. Er moet rekening worden gehouden met de compatibiliteit van verschillende systemen.

  Zie rij 29 hierboven.

  37.

  6. Bepalingen met betrekking tot beëindiging

   

  38.

  Het beëindigingsrecht en de adequate opzegtermijnen voor beëindiging moeten worden overeengekomen. In het bijzonder moet er een speciaal beëindigingsrecht worden overeengekomen, dat voorziet in beëindiging om geldige redenen, waarbij de toezichthoudende autoriteit verzoekt de overeenkomst te beëindigen.

  We bieden klanten een uitgebreid recht om gemakshalve te beëindigen, waardoor zij onder alle omstandigheden kunnen beëindigen.

  39.

  Er moet voor worden gezorgd dat in het geval van beëindiging de aan de cloudserviceprovider uitbestede items doorgaand geleverd worden totdat het uitbestede item volledig is overgedragen aan een andere cloudserviceprovider of aan de onder toezicht staande onderneming. In dit verband moet in het bijzonder worden gegarandeerd dat de cloudserviceprovider de onder toezicht staande onderneming redelijkerwijs zal bijstaan bij de overdracht van de uitbestede items aan een andere cloudserviceprovider of rechtstreeks aan de onder toezicht staande onderneming.

  Indien een instelling dit vereist, kan ze haar abonnementstermijn voor een korte periode verlengen om de transitie naar een andere serviceprovider mogelijk te maken.

  40.

  Het type, de vorm en de kwaliteit van de overdracht van het uitbestede item en de gegevens moeten worden gedefinieerd. Als gegevensformaten worden aangepast aan de individuele behoeften van de onder toezicht staande onderneming, moet de cloudserviceprovider bij beëindiging documentatie aanleveren van dergelijke aanpassingen.

  Deze informatie is toegankelijk in onze documentatie.

  41.

  Er moet worden overeengekomen dat na heroverdracht van de gegevens aan de onder toezicht staande onderneming de gegevens volledig en onherroepelijk zijn verwijderd aan de kant van de cloudserviceprovider.

  Deze overweging wordt behandeld in ons Addendum voor gegevensverwerking.

  42.

  Om ervoor te zorgen dat de uitbestede items gehandhaafd worden in het geval van geplande of ongeplande beëindiging van de overeenkomst, moet de onder toezicht staande onderneming een exitstrategie hebben en de haalbaarheid ervan herzien.

  Dit is een overweging van de klant.

  43.

  7. Ketenoutsourcing

   

  44.

  Er moeten bepalingen worden overeengekomen met betrekking tot de mogelijkheid en modaliteiten van ketenoutsourcing om ervoor te zorgen dat aan de vereisten van het toezichtrecht wordt voldaan. Beperkingen die er bijvoorbeeld toe leiden dat alleen de meest wezenlijk vergelijkbare verplichtingen worden aangegaan, zijn niet toegestaan. Er moet in het bijzonder voor worden gezorgd dat de informatie- en auditrechten en de controlemogelijkheden van het onder toezicht staande outsourcingsbedrijf en van de toezichthoudende autoriteiten in het geval van ketenoutsourcing ook van toepassing zijn op onderaannemers.

  Om wereldwijde producten met minimale onderbrekingen te kunnen leveren, kunnen we bepaalde kritieke functies sub-outsourcen naar hoogwaardige serviceproviders (bijv. datahostingproviders). Met betrekking tot kritieke sub-outsourcing verbindt Atlassian zich ertoe ervoor te zorgen dat het passende contracten heeft met dergelijke sub-outsourcers, die passende audit-, toegangs- en informatierechten verlenen aan instellingen en hun toezichthoudende autoriteiten, en die dergelijke sub-outsourcers verplichten alle toepasselijke wetgeving na te leven. Zie ook rij 12 hierboven.

  45.

  Met het oog op ketenoutsourcing moet in de outsourcingsovereenkomst worden voorzien in een voorbehoud van toestemming van het outsourcingsbedrijf of in specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ketenoutsourcing mogelijk te maken. Er moet worden gedefinieerd welke uitbestede items en/of delen daarvan aan de keten kunnen worden uitbesteed en welke niet.

  Zie rij 44 hierboven.

  46.

  De onder toezicht staande onderneming moet vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld worden van de ketenoutsourcing van de uitbestede items en/of delen daarvan. De onderaannemers en de items uit en/of delen van de aan hen uitbestede keten moeten bekend zijn bij de onder toezicht staande onderneming.

  Atlassian zal kennisgeven van eventuele wijzigingen aan, of van nieuwe, sub-outsourcing van kritieke of belangrijke functies en informatie verstrekken over dergelijke sub-outsourcing. Als er bij de instelling bedenkingen bestaan over dergelijke sub-outsourcing, zullen we de instelling toestaan haar contract met ons te beëindigen.

  47.

  In het geval van een nieuwe ketenoutsourcing moet er rekening mee worden gehouden dat dit gevolgen kan hebben voor de risicosituatie van de outsourcing en voor het outsourcingsbedrijf. Daarom moet de risicoanalyse minimaal worden herzien of opnieuw uitgevoerd worden in het geval van een nieuwe ketenoutsourcing. Dit geldt ook wanneer materiële gebreken en materiële wijzigingen in de door onderaannemers geleverde cloudservice bekend worden.

  Dit is een overweging van de klant.

  48.

  Het bedrijf moet de prestaties van de volledige service doorlopend beoordelen en controleren, ongeacht of de cloudservice wordt geleverd door de cloudserviceprovider of door een onderaannemer.

  Dit is een overweging van de klant.

  49.

  8. Mededelingsverplichtingen

   

  50.

  Er moeten bepalingen worden overeengekomen om ervoor te zorgen dat de cloudserviceprovider de onder toezicht staande onderneming op de hoogte stelt over ontwikkelingen die de ordelijke uitvoering van de uitbestede items nadelig kunnen beïnvloeden. Dat zijn onder andere zaken als het melden van eventuele verstoringen bij het leveren van de cloudservice. Dit is om ervoor te zorgen dat het bedrijf het uitbestede item naar behoren kan controleren.

  We publiceren updates over de beschikbaarheid van services op https://status.atlassian.com/ en verplichten ons contractueel om klanten op de hoogte stellen van gebeurtenissen die een wezenlijke impact hebben op de beschikbaarheid van de Gedekte Cloud-producten.

  51.

  De cloudprovider moet de onder toezicht staande onderneming direct op de hoogte stellen van alle omstandigheden die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van de gegevens van de onder toezicht staande onderneming die door de cloudserviceprovider moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld als gevolg van handelingen van derden (bijv. verbeuring of beslaglegging), insolventie- of schikkingsprocedures en andere omstandigheden.

  Naast de toezeggingen waarnaar wordt verwezen in rij 50 hierboven, verbinden we ons ertoe klanten op de hoogte te stellen van beveiligingsincidenten in ons Addendum voor gegevensverwerking.

  52.

  Er moet voor worden gezorgd dat de onder toezicht staande onderneming vooraf voldoende wordt geïnformeerd door de cloudserviceprovider in geval van relevante wijzigingen in de cloudservice die door de cloudserviceprovider moet worden geleverd. Service-omschrijvingen en eventuele wijzigingen daarvan moeten schriftelijk worden verstrekt en/of meegedeeld aan de onder toezicht staande onderneming. Er moet voor worden gezorgd dat de onder toezicht staande onderneming voldoende wordt geïnformeerd, voor zover wettelijk toegestaan, wanneer er door derden verzoeken of eisen tot inlevering van gegevens van de onder toezicht staande onderneming worden gedaan.

  We publiceren onze roadmap voor Cloud-producten, die klanten op de hoogte stelt van materiële wijzigingen aan de Gedekte Cloud-producten.

  Daarnaast verstrekken we alleen klantgegevens aan derden in overeenstemming met onze richtlijnen voor rechtshandhavingsverzoeken.

  53.

  9. Kennisgeving van toepasselijke wetgeving

   

  54.

  Wanneer een clausule inzake rechtskeuze is overeengekomen en het Duitse recht niet als het toepasselijke recht is overeengekomen, moet het recht van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in ieder geval worden overeengekomen als het recht waaronder de overeenkomst valt.

  Het standaardrecht van het Atlassian-klantencontract is het Californische recht. Neem voor meer informatie contact op met ons Enterprise-salesteam.

  1De term “materiële outsourcing” zoals gebruikt in de BaFin-richtlijnen is gelijk aan de term “kritische of significante outsourcing” zoals gebruikt in de EBA-richtlijnen.