Close

Zaawansowane harmonogramy

Rozwiązanie Advanced Roadmaps w Jira Software umożliwia strategiczne planowanie i monitorowanie pracy na poziomie wielu zespołów i projektów. Zaprojektowano je z myślą o zespołach działających na dużą skalę, aby umożliwić planowanie działań w oparciu o potencjał wykonawczy, śledzenie zależności, zarządzanie priorytetami w przypadku konkurujących zadań oraz analizowanie alternatywnych scenariuszy w oparciu o pojedyncze źródło rzetelnych informacji, które zapewnia wgląd w aktualny i przyszły stan realizowanych inicjatyw.

Rozwiązanie Advanced Roadmaps ma dostęp do tablic, projektów oraz filtrów w Jira Software, umożliwiając wizualizację danych w interfejsie, który można konfigurować. Pełni ono funkcję środowiska piaskownicy, w którym można planować i eksperymentować przed zaktualizowaniem danych oryginalnych w Jira Software. Jednym kliknięciem możesz utworzyć ścieżkę krytyczną dla swojego planu, przeanalizować różne warianty i zaktualizować interfejs Jira Software.

Niniejszy przewodnik zawiera objaśnienie kluczowych pojęć związanych z rozwiązaniem Advanced Roadmaps, w tym opis sposobu tworzenia pierwszego planu oraz najlepszych praktyk umożliwiających bezproblemowe planowanie.

Rozwiązanie Advanced Roadmaps jest dostępne w planie Jira Software Premium. Wypróbuj je za darmo.


Najważniejsze pojęcia

Planowanie

Plan to współdzielone źródło rzetelnych informacji, które określa cele organizacyjne oraz ścieżkę postępowania dla zespołów umożliwiającą im osiągnięcie kamieni milowych i kluczowych wyników. Plan w Advanced Roadmaps stanowi połączenie harmonogramów wielu zespołów pracujących nad różnymi projektami w formie struktury umożliwiającej realizację inicjatyw podejmowanych na poziomie całej firmy.

Zaletą korzystania z planu jest możliwość zyskania szerszego obrazu i uwidocznienie powiązań między pracą jednego zespołu a pracą innych zespołów. Zapewnia on wizualną reprezentację wkładu poszczególnych zespołów w realizację ogólnych celów organizacji.

Widok harmonogramu planu w Advanced Roadmaps for Jira Software

Źródła zgłoszeń

Źródła zgłoszeń określają, jakiego rodzaju dane zostaną użyte w Jira Software do utworzenia planu. Dają ogólny zarys pracy do wykonania oraz problemów, które próbujesz rozwiązać. Źródła zgłoszeń wybiera się w trakcie tworzenia planu, ale później można je w dowolnej chwili dostosować.

W Advanced Roadmaps dostępne są trzy rodzaje źródeł zgłoszeń:

 • Tablice (Scrum lub Kanban) — zgłoszenia powiązane z zespołami, które monitorują ilość i postępy ich prac. Tablice mogą być tablicami Scrum lub Kanban. Tablice Scrum są przeznaczone dla zespołów, które planują swoją pracę w formie sprintów lub iteracji, natomiast tablice Kanban lepiej sprawdzą się w zespołach preferujących ciągły przepływ pracy.
 • Projekty — zgłoszenia definiowane za pomocą konkretnego celu lub dostarczanego elementu, takiego jak produkt lub funkcja.
 • Filtry — zgłoszenia definiowane za pomocą zapytania w Jira Software, nazywane również zapytaniami JQL (Jira Query Language).

Aby skorzystać z innych opcji konfiguracji planów Advanced Roadmaps, dowiedz się więcej na temat ustawień planów.

Porada: jeśli chcesz planować sprinty w Advanced Roadmaps, skorzystaj z tablic Scrum jako źródła zgłoszeń, aby odblokować funkcje planowania sprintów.

Zespoły Kanban nie pracują w sprintach, dlatego pracę planuje się w oparciu o dostępną w danym tygodniu liczbę godzin.

Źródło zgłoszeń planu w Advanced Roadmaps

Reguły wyjątków

Reguły wyjątków umożliwiają doprecyzowanie źródeł zgłoszeń planu tak, aby wyświetlane były najlepiej dopasowane zgłoszenia. W zależności od obszaru zainteresowania, można skonfigurować reguły tak, aby wykluczyć konkretne typy zgłoszeń, statusy lub wydania. Można również określić, jak długo ukończone zgłoszenia mają pozostawać w planie.

Ustawianie reguł wyjątków:

 1. Przejdź do > Konfiguruj.
 2. Wybierz opcję Reguły wyjątków.

Porada: ustawienie reguł wyjątków pozwoli lepiej skoncentrować uwagę w przypadku złożonych planów o dużym zagęszczeniu.

Zawężanie zakresu wyświetlanych zgłoszeń w Advanced Roadmaps

Hierarchia

Hierarchia łączy niewielkie, oparte na procesach zadania z dostarczanymi elementami obejmującymi wiele działów i rozszerza je na ogólne cele organizacyjne. W zależności od struktury pracy poziomy hierarchii reprezentują różne poziomy szczegółowości w zakresie planu i pozwalają zilustrować istniejące między nimi relacje.

Hierarchia w Advanced Roadmaps jest dziedziczona z domyślnych typów zgłoszeń w Jira Software:

 • Epik — duża jednostka pracy, którą można podzielić na historyjki, zadania oraz błędy. W planie epik reprezentuje znaczący kamień milowy lub dostarczany element. Pracę zawartą w epiku można przypisać wielu zespołom.
 • Historyjka, zadanie lub błąd — historyjki i zadania to zgłoszenia oznaczające pracę, którą należy wykonać. Błędy to problemy hamujące postęp lub ograniczające funkcjonalność prac. Te typy zgłoszeń można przypisać do konkretnych zespołów.
 • Zadanie podrzędne — niewielki element prac wymagany do ukończenia historyjki, zadania lub błędu. W Advanced Roadmaps do zadań podrzędnych nie można przypisać konkretnych zespołów. Dziedziczą one zespół przypisany do zgłoszenia nadrzędnego.

Jeśli zajmujesz się planowaniem i śledzeniem pracy na poziomie organizacji, musisz też tworzyć poziomy hierarchii powyżej epików. Możesz na przykład utworzyć poziom inicjatywy w hierarchii odpowiadający celom realizowanym na skalę firmy. Ustawienie inicjatywy powyżej poziomu epiku umożliwia wykorzystanie jej w charakterze kontenera na epiki. Więcej informacji na temat konfiguracji i dostosowywania poziomów hierarchii znajdziesz tutaj.

W tym krótkim filmie znajdziesz wskazówki i najlepsze praktyki w zakresie konfiguracji hierarchii zgłoszeń powyżej poziomu epików w Advanced Roadmaps. Obejrzyj teraz

Konfigurowanie poziomów hierarchii w Advanced Roadmaps

Zespoły

Zespoły można powiązać ze źródłami zgłoszeń planu, co pozwala zarządzać pracą bezpośrednio w planie. Zespoły umożliwiają grupowanie i filtrowanie pracy według zespołów oraz zarządzanie przydziałem pracy w oparciu o potencjał wykonawczy.

Za koordynację zespołów odpowiadają zazwyczaj menedżerowie projektów lub programów, w zależności od przyjętej struktury pracy. Ustalając priorytety celów i wyznaczając ścieżki krytyczne, odpowiadają oni za kierowanie realizacją planu obejmującego różne działy i podejmowanie decyzji. Liderzy zespołów i domen uczestniczą w realizacji planu poprzez zarządzanie potencjałem wykonawczym oraz przydzielanie pracy odpowiednim zespołom.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania zespołami w Advanced Roadmaps

Porada: domyślnie w Jira Software pole zespołów jest niewidoczne w Advanced Roadmaps. Aby usprawnić proces planowania, włącz wyświetlanie pola zespołów w projekcie Jira Software używanym jako źródło zgłoszeń.

Potencjał wykonawczy

Potencjał wykonawczy odnosi się do liczby jednostek pracy, których wykonania zespół podejmuje się w danym okresie. Na jego podstawie można oszacować zdolność zespołu do ukończenia pracy przed osiągnięciem konkretnego kamienia milowego. Wskaźnik ten jest również bezcenny w trakcie oceny ryzyka przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Potencjał wykonawczy jest dodawany do planu przez zespół oraz liderów domen, którzy regularnie oceniają dostępność swojego zespołu, przydział zasobów oraz priorytety innych projektów.

Pomiar potencjału wykonawczego różni się w zespołach Scrum i Kanban. Choć w obu rodzajach zespołów potencjał wykonawczy można mierzyć ilością czasu (w dniach lub godzinach), zespoły Scrum mogą stosować dodatkowo punkty historyjki (względne oszacowanie wymaganego nakładu pracy). Wynika to z faktu, że zespoły Scrum pracują w ograniczonych czasowo iteracjach (sprintach), podczas gdy w zespołach Kanban przepływ pracy jest ciągły.

Funkcja planowania potencjału wykonawczego w Advanced Roadmaps jest dostępna zarówno dla zespołów Scrum, jak i Kanban. Planowanie sprintów jest jednak dostępne wyłącznie dla zespołów korzystających z tablic Scrum jako źródła zgłoszeń. Funkcja planowania sprintów umożliwia przydzielanie pracy do poszczególnych sprintów, dat wydania projektu lub kamieni milowych w oparciu o potencjał wykonawczy zespołów. Pozwala również stwierdzić, czy sprinty są przepełnione (ilość przydzielonej pracy przekracza potencjał wykonawczy zespołu). Dowiedz się więcej na temat planowania potencjału wykonawczego.

W tym krótkim filmie znajdziesz porady i najlepsze praktyki dotyczące skutecznego planowania potencjału wykonawczego w Advanced Roadmaps. Obejrzyj teraz

Zależności

Zależności przedstawiają relacje między zgłoszeniami w planie, takie jak sytuacje awaryjne i blokery. Wizualizowanie i zrozumienie zależności ma kluczowe znaczenie, gdy menedżerowie projektów lub programów wyznaczają ścieżkę krytyczną w harmonogramie. Dokładne odwzorowanie zależności ułatwia zespołowi dostosowywanie i planowanie ścieżek alternatywnych.

Zależności są wyświetlane na osi czasu w formie etykiet, kolumn lub linii.

Widok osi czasu i zależności na karcie Harmonogram w Advanced Roadmaps

Zależności można wyświetlać również na karcie Raport na temat zależności, która stanowi wizualne odwzorowanie relacji między zgłoszeniami w planie.

Karta Raport na temat zależności w Advanced Roadmaps

Zależność może być przychodząca lub wychodząca. Pozwala to ujawnić, czy zgłoszenie blokuje inne zgłoszenia lub czy samo jest blokowane, oraz wskazać, które zgłoszenia należy traktować priorytetowo, aby praca mogła być kontynuowana.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania zależnościami

Scenariusze

Rozwiązanie Advanced Roadmaps pełni funkcję środowiska piaskownicy dla danych Jira Software, dlatego można skorzystać ze scenariuszy, aby analizować alternatywne ścieżki prowadzące do osiągnięcia kamieni milowych lub ukończenia projektu. Planowanie z wykorzystaniem różnych scenariuszy pozwala na dostosowanie się do sytuacji przy jak najmniejszej liczbie zakłóceń. Można starać się osiągnąć cel w najkorzystniejszych warunkach, zaplanować działania na najgorszą ewentualność i być przygotowanym na każdą inną sytuację.

Dowiedz się więcej na temat korzystania ze scenariuszy

Scenariusze w Advanced Roadmaps

Zapisane widoki

Plany są z natury złożone, jednak zapisane widoki umożliwiają dostosowanie planu do wymagań różnych odbiorców. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych projektów obejmujących kilka działów, w trakcie których różni interesariusze wyświetlają plan z myślą o konkretnych problemach i potrzebach. Możesz dostosować plan tak, aby podkreślić różne aspekty, i zapisać go w formie widoku, do którego będzie można w dowolnej chwili z łatwością uzyskać dostęp.

Dowiedz się, jak tworzyć zapisane widoki

Wersje

Wydania to kamienie milowe w planie wyznaczające punkt w czasie, do którego praca musi zostać ukończona. W zależności od struktury pracy wydanie może odnosić się do wycinka pracy przeznaczonego do dostarczenia, wydania dla klientów lub przyrostu programu.

Wydania wybiera się na etapie tworzenia planu i w dowolnej chwili można je dostosować za pomocą reguł wyjątków. Można nimi zarządzać również na karcie Wydania.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania wydaniami

Karta Wydania w Advanced Roadmaps

Tworzenie planu za pomocą Advanced Roadmaps

Aby utworzyć nowy plan w Advanced Roadmaps, wykonaj poniższą procedurę.

 1. Z poziomu nawigacji globalnej w Jira Software wybierz kolejno Plany > Utwórz.
 2. Wprowadź następujące szczegóły:
  1. Nazwa planu — ułatwi ona zespołowi zidentyfikowanie planu.
  2. Dostęp — wybierz opcję Prywatny lub Otwarty. Domyślne ustawienie dostępu to Otwarty.
  3. Źródła zgłoszeń: utwórz połączenie z projektami, tablicami i filtrami zarządzanymi przez firmę w Jira Software. Wyznaczą one zakres planu. Dowiedz się więcej na temat źródeł zgłoszeń.
 3. Wybierz opcję Utwórz, aby użyć tych źródeł zgłoszeń, lub opcję Ustaw reguły wykluczania, aby zawęzić zakres wyświetlanych zgłoszeń. Reguły można skonfigurować dla następujących elementów:
  1. Zakończone zgłoszenia — wprowadź liczbę dni, przez które zakończone ukończone zgłoszenia będą wyświetlane w planie. Dowiedz się, w jaki sposób ukończone zgłoszenia są definiowane w Advanced Roadmaps.
  2. Typy zgłoszeń
  3. Statusy zgłoszeń
  4. Wersje
 4. Wybierz opcję Powrót do tworzenia planu > Utwórz.

W tym krótkim filmie znajdziesz dodatkowe wskazówki i najlepsze praktyki, które możesz wykorzystać przy tworzeniu swojego pierwszego planu Advanced Roadmaps w Jira Software. Obejrzyj teraz

Twórz lepsze plany w Advanced Roadmaps dzięki specjalnie przygotowanym samouczkom wideo.

Zyskaj pełną kontrolę nad skalowaniem zespołów i organizacji z Jira Software Premium