Close

Podstawy Jira Software Automation

Automatyzacja procesów i przepływów pracy zespołów umożliwia skoncentrowanie się na ważnej pracy, eliminując konieczność wykonywania ręcznych, powtarzalnych zadań. Dzięki prostemu kreatorowi reguł można skonfigurować zaawansowane reguły automatyzacji do obsługi nawet najbardziej złożonych scenariuszy.

Niniejszy przewodnik zawiera opis najważniejszych pojęć, które należy znać, aby rozpocząć pracę, informacje ułatwiające skonfigurowanie pierwszej reguły automatyzacji oraz omówienie reguł popularnych przykładów zastosowania, które można edytować i wdrożyć do procesów własnego zespołu.


Najważniejsze pojęcia

Reguły

Reguły umożliwiają automatyzację działań w systemie na podstawie określonych kryteriów. Reguły automatyzacji składają się z trzech części: wyzwalaczy uruchamiających regułę, warunków uściślających regułę i działań umożliwiających wykonanie zadań w witrynie.

Wyzwalacze, warunki i działania to bloki konstrukcyjne automatyzacji. Wystarczy je połączyć, aby utworzyć regułę umożliwiającą wykonanie dowolnej czynności — od automatycznego zamknięcia starych zgłoszeń do powiadomienia określonych zespołów o wydaniu wersji.

Przykład konstruktora reguł zawierającego prostą regułę do wysyłania wiadomości e-mail po utworzeniu zgłoszenia o wysokim priorytecie.

Zapoznaj się z tą regułą i innymi informacjami w bibliotece szablonów automatyzacji.

Wyzwalacze

Każda reguła zaczyna się od wyzwalacza. Uruchamia on wykonywanie reguł. Wyzwalacze nasłuchują zdarzeń w Jira, takich jak utworzenie zgłoszenia lub zmiana wartości pola.

Wyzwalacze można ustawić tak, aby były uruchamiane według harmonogramu i dostosować je przed zastosowaniem do reguły.

Wyświetl listę dostępnych wyzwalaczy.

Lista wyzwalaczy dostępnych podczas tworzenia reguły: Zmieniono wartość pola, Skomentowano zgłoszenie, Utworzono zgłoszenie, Zmieniono stan zgłoszenia

Warunki

Warunki umożliwiają doprecyzowanie zakresu reguły. Muszą zostać spełnione, aby działanie reguły było kontynuowane. Można na przykład ustawić regułę tak, aby eskalowała zgłoszenie tylko o wysokim priorytecie.

Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, uruchomienie reguły zostanie zatrzymane i nie nastąpi wykonanie działań występujących po warunku.

Wyświetl listę dostępnych warunków.

Lista warunków dostępnych podczas tworzenia reguły.

Działania

Działania to składniki wykonawcze reguły. Umożliwiają automatyzację zadań i wprowadzanie zmian w witrynie. Pozwalają na wykonanie wielu zadań, takich jak edycja zgłoszenia, wysłanie powiadomienia lub utworzenie zadań podrzędnych.

Wyświetl listę dostępnych działań.

Lista działań dostępnych podczas tworzenia reguły.

Rozgałęzianie / powiązane zgłoszenia

Zgłoszenia w Jira rzadko występują jako odizolowane elementy. Często zawierają zadania podrzędne, stanowią historie będące częścią większych epików lub są po prostu połączone z innymi zgłoszeniami za pośrednictwem określonych relacji. Oznacza to, że w przypadku korzystania z automatyzacji działania często muszą być stosowanie nie tylko do zgłoszenia źródłowego, które wyzwoliło regułę, ale także do wszystkich zgłoszeń powiązanych ze zgłoszeniem źródłowym.

Dostępne są specjalne warunki i działania umożliwiające tworzenie zaawansowanych reguł obsługujących złożone relacje między zgłoszeniami. Może to być na przykład sprawdzenie, czy wszystkie zadania podrzędne w zgłoszeniu nadrzędnym zostały rozwiązane.

Dowiedz się więcej o pracy z powiązanymi zgłoszeniami.

Konfigurowanie odgałęzienia powiązanych zgłoszeń podczas tworzenia reguły.

Zapoznaj się z tą regułą i innymi informacjami w bibliotece szablonów automatyzacji.

Inteligentne wartości

Inteligentne wartości umożliwiają uzyskanie dostępu do szerokiej gamy danych zgłoszeń w witrynie i manipulowanie nimi. Mogą znacznie zwiększyć funkcjonalność i złożoność reguł. Przykładowo inteligentna wartość {{now.plusDays(5)}} odwołuje się do bieżącego czasu i dodaje do niego 5 dni, a wartość {{issue.summary}} spowoduje wydrukowanie podsumowania zgłoszenia.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z inteligentnych wartości.

Aktor reguły

Aktor reguły to osoba, która wykonuje regułę. Ten użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia do aktywacji reguły i wykonania wszystkich dostępnych działań. Jeżeli na przykład utworzono regułę, która po wykonaniu spowoduje skomentowanie zgłoszenia, aktor reguły musi mieć uprawnienie do dodawania komentarzy. W przeciwnym razie podczas wykonywania reguły wystąpi błąd.

W witrynie uczestnik reguły zostanie ustawiony jako Użytkownik aplikacji Automation. Można jednak zmienić aktora reguły dla reguł automatyzacji.

Stan reguły

Istnieje możliwość wyświetlenia stanu reguły automatyzacji w celu określenia, czy jest ona obecnie aktywna. Jeżeli jest nieaktywna, nie będzie wykonywana, dopóki nie zostanie włączona. Stan reguły jest widoczny na jej ekranie szczegółów.

 • włączona Reguła jest obecnie aktywna.
 • wyłączona Reguła nie jest obecnie używana.
 • wersja robocza Reguła zawiera nieopublikowane zmiany.

Dowiedz się więcej o włączaniu i wyłączaniu reguł.

Dziennik audytu

Dla każdej z reguł zostanie utworzony dziennik audytu, w którym można sprawdzić czas aktywacji reguły, końcowy wynik wykonania oraz wszelkie wykonane działania.

Istnieje możliwość wyświetlenia dziennika audytu danej reguły w ramach całego projektu lub na poziomie globalnym. Sprawdzenie dzienników audytu to skuteczny sposób debugowania reguł.

Dziennik audytu reguły.

Tworzenie reguły

Rozważmy następujący scenariusz. Obecnie po zgłoszeniu nowego błędu zespół musi ręcznie utworzyć odpowiednie zadania podrzędne w zgłoszeniu przed przypisaniem go do użytkownika.

Ten proces można łatwo zautomatyzować. Możemy utworzyć prostą regułę w celu automatycznego dodawania zadań podrzędnych do wszelkich nowych błędów, a nawet przypisywania ich do określonego użytkownika.

Przykład konstruktora reguł zawierającego prostą regułę do automatycznego dodawania zadań podrzędnych do nowych błędów i przypisywania ich do użytkownika.

Jak utworzyć tę regułę

 1. Przejdź do obszaru ustawień Automation i wybierz opcję Utwórz regułę w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz wyzwalacz Issue created (utworzono zgłoszenie), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. Wybierz opcję Nowy warunek, a następnie warunek Pola zgłoszenia.
 4. Skonfiguruj warunek w następujący sposób:
  W opcji pola ustaw Typ zgłoszenia
  W opcji warunku wybierz równa się
  W opcji wartości do porównania wybierz Błąd
  Kliknij przycisk Zapisz.
 5. Wybierz opcję Nowe działanie i wybierz działanie Utwórz zadania podrzędne.
 6. Skonfiguruj działanie w następujący sposób:
  Dodaj 3 zadania podrzędne o nazwie Inspekcja kodu, Rozwiązywanie problemów i Rozstrzygnięcie.
  Kliknij przycisk Zapisz.
 7. Wybierz opcję Nowe działanie, a następnie Przypisz zgłoszenie.
 8. Wybierz użytkownika, aby określić osobę przypisaną, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 9. Nazwij regułę i ją włącz.

Zapoznaj się z tą regułą i innymi informacjami w bibliotece szablonów automatyzacji.

Chcesz rozpocząć korzystanie z automatyzacji? Zacznij tworzyć i dostosowywać reguły w naszym bezpiecznym środowisku piaskownicy.

Chcesz rozpocząć korzystanie z automatyzacji? Zacznij tworzyć i dostosowywać reguły w naszym bezpiecznym środowisku piaskownicy.