Close

How to use Jira for Continuous Integration and Delivery

Illustration of people walking into a monitor with Jira displayed

Why you should connect your CI/CD tools

W przypadku zespołów programistycznych, które stosują ciągłą integrację i dostarczanie, programiści kontrolują teraz i utrzymują własny pipeline. Daje to im kontrolę nad kodem wysłanym do klientów. Ten ogromny potencjał wiąże się także z nowymi wyzwaniami.

Jira Software może pomóc Ci w zarządzaniu pracą, od backlogu aż po wydanie dla klienta, bez dodatkowego wysiłku. W tym przewodniku wyjaśniamy zalety funkcjonalności i integracji Jira.

Oto trzy przypadki użycia pokazujące, w jaki sposób Jira Software pomaga zespołom w stosowaniu CI/CD:

Use case 1: Foster a culture of collaboration across DevOps teams

Dzięki lepszej wymianie informacji między narzędziami w pakiecie dostawy możesz również usprawnić współpracę między zespołami. Ile razy zdarzyło Ci się pytać kogoś, czy dana funkcja została już wdrożona?

Dev tools ticketview

Teraz możesz łatwo przyjrzeć się każdemu zgłoszeniu Jira i sprawdzić, w jakim środowisku znajduje się Twój kod. Dzięki temu powstaje środowisko o wiele bardziej otwarte, sprzyjające współpracy i samoobsłudze. Zespoły takie jak QA i operacyjne mogą współpracować w sprincie zespołów programistycznych. Dzięki przekrojowemu przepływowi pracy między zespołem QA i programistycznym możesz utworzyć pętlę szybkich informacji zwrotnych umożliwiającą testowanie na dowolnym etapie procesu programistycznego. Dowiedz się więcej o informacjach programistycznych w Jira.

Use case 2: Reduce your change failure rate by building workflows around your deployment pipeline

Jeśli Twój zespół stosuje CI/CD i prowadzi własne usługi, oznacza to, że trzeba zainwestować w obsługę tych usług i utrzymanie zdrowego pipeline'u. Tak jak w przypadku każdego złożonego systemu, awarie będą się zdarzać, więc tak naprawdę chodzi o to, jak często do nich dochodzi i jak szybko jesteś w stanie na nie reagować. W tym kontekście warto sięgnąć po DevOps — zbliżając do siebie zespoły operacyjne i programistyczne.

Incident Management Handbook Cover

Get the free copy of how Atlassian runs incident management.

Use case 3: Deploy more often with better insight into what's ready for release

W Jira Release Hub widoczne są postępy zespołów w pracach nad kolejnym etapem wydania lub produktu. Po połączeniu narzędzia programistycznego wyświetlane są także informacje o commitach, pull requestach i kompilacjach związane z daną wersją. Pomaga to w wykryciu potencjalnych wad kodu, które mogą powodować problemy w planowanym wydaniu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydaniami w Jira.

Release hub

How to get started

1. Link your code repository

Przed dodaniem integracji CI/CD upewnij się, że repozytorium kodu jest połączone z Jira. Jira Software wykorzystuje informacje z repozytorium kodu, aby powiązać zgłoszenia z Jira z kompilacjami i wdrożeniami. Dowiedz się więcej o integracjach z repozytoriami kodu.

Uwaga: najłatwiejszym sposobem powiązania zgłoszenia Jira z informacjami w narzędziu CI/CD jest dodanie klucza zgłoszenia Jira do komunikatu commitu. Na przykład: „TEST-2332”

2. Add your build and deployment tool

3. Configure your pipeline

Zestawy konfiguracyjne
Bitbucket

Nie wymaga żadnych działań — pipeline'y Bitbucket automatycznie wykrywają wszelkie powiązane zgłoszenia Jira po uruchomieniu tego pipeline'u.

Jenkins

1. Przejdź do określonego pipeline'u w Jenkins

2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Pipeline Syntax (Składnia pipeline'u).

3. W generatorze fragmentów wybierz jiraSendDeploymentInfo lub jiraSendBuildInfo z listy rozwijanej przykładowych kroków i wypełnij odpowiednie dane.

4. Wybierz opcję Wygeneruj skrypt pipeline'u i skopiuj/wklej dane wyjściowe do pliku Jenkinsfile w odpowiednim repozytorium, którego używasz. Umożliwią one powiadamianie Jira o uruchomieniu tego pipeline'u na tym repozytorium.

Przejdź tutaj, aby zobaczyć przykładowy fragment.

Circle CI

1. Upewnij się, że używasz wersji 2.1 u góry pliku .circleci/config.yml.

2. Jeśli nie masz jeszcze włączonych pipeline'ów, wybierz kolejno Ustawienia projektu -> Ustawienia kompilacji -> Ustawienia zaawansowane i włącz je.

3. Utwórz token API do pobierania informacji o kompilacji, wybierz kolejno Ustawienia projektu -> Uprawnienia -> Uprawnienia API) i utwórz token z Zakres: wszystko. Skopiuj token.

4. Aby umożliwić integracji użycie tego klucza, wybierz kolejno Ustawienia projektu -> Ustawienia kompilacji -> Zmienne środowiskowe i dodaj zmienną o nazwie CIRCLE_TOKEN z wartością będącą właśnie utworzonym tokenem.

5. Dodaj stanzę kuli, wywołując kulę Jira.

6. Użyj kuli Jira w kroku.

Przejdź tutaj, aby zobaczyć przykładowy fragment.

Inny

Inne narzędzia można znaleźć w informacjach wymienionych na liście marketplace. Znajdź więcej informacji.

Developer tool integrations

Learn how Jira works helps manage your Git workflows.

Advanced Search and JQL

Learn the ins and outs of Jira’s Querying Language (JQL).

Get started with Jira Software free today