Close

Przewodniki po migracji do wersji Data Center

No organization is the same and neither is your migration journey. The key to any good migration is planning.


Przewodnik 4: Wdrażanie w architekturze klastrowanej

Po zapoznaniu się z przewodnikami dotyczącymi rozpoczęcia procesu oraz planowania nadszedł czas na wdrożenie rozwiązania Data Center w środowisku klastrowanym.

Zbudowanie infrastruktury potrzebnej do obsługi klastra

Aby wdrożyć rozwiązanie Data Center w środowisku klastrowanym, potrzebne będą następujące komponenty:

  • Baza danych
  • Moduł równoważenia obciążenia
  • Węzły aplikacji
  • System plików
  • Węzeł Elasticsearch (Bitbucket)

Moduł równoważenia obciążenia

Moduł równoważenia obciążenia to pierwszy komponent, do którego będą trafiać żądania użytkowników po wdrożeniu architektury klastrowanej. Żądania trafiają do modułu równoważenia obciążenia, który następnie przekierowuje każde z nich do odpowiedniego węzła aplikacji. Możesz użyć sprzętowego lub programowego modułu równoważenia obciążenia. W przypadku każdego z tych wariantów moduł równoważenia obciążenia powinien być połączony z klastrem aplikacji za pomocą szybkiego połączenia LAN, aby zapewnić dużą przepustowość przy małych opóźnieniach. Wszystkie programowe moduły równoważenia obciążenia powinny działać na dedykowanych komputerach.

W produktach Data Center założono, że żądanie każdego użytkownika będzie w trakcie sesji trafiało do tego samego węzła. Jeśli żądania będą kierowane do innych węzłów, może dojść do nieoczekiwanego wylogowania użytkowników, a nawet utraty informacji zapisanych w ich sesjach. W związku z tym wymagane jest powiązanie sesji z jednym węzłem poprzez aktywowanie opartego na plikach cookie mechanizmu sticky session (lub koligacji sesji) w module równoważenia obciążenia. Oparty na plikach cookie mechanizm sticky session pozwala użyć pliku cookie wygenerowanego przez produkt lub przez moduł równoważenia obciążenia.

Można jednak zapewnić dodatkową warstwę ochrony i zapobiec sytuacji, w której moduł równoważenia obciążenia stałby się pojedynczym punktem awarii, dodając opcję nadmiarowości do rozwiązania odpowiedzialnego za równoważenie obciążenia. W tym celu należy skonfigurować dwa moduły równoważenia obciążenia w konfiguracji aktywny-pasywny, nadając obydwu modułom wirtualny adres IP. Jeśli aktywny moduł równoważenia obciążenia ulegnie awarii, nastąpi przełączenie awaryjne na moduł pasywny.

Więcej informacji zawierają nasze opcje konfiguracji modułu równoważenia obciążenia.

Co to są węzły aplikacji?

Węzły aplikacji to miejsca, w których funkcjonuje właściwy produkt. W każdym węźle w klastrze Data Center musi być uruchomiona ta sama wersja produktu. Ponadto węzły muszą się znajdować w jednej lokalizacji, aby ograniczyć opóźnienia do minimum. Można jednak włączyć sieć dostarczania zawartości (CDN), która pozwala zwiększyć wydajność w zespołach, których członkowie znajdują się w różnych miejscach świata. Te węzły powinny być skonfigurowane w klaster, działając jako pojedynczy węzeł w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do produktu. Liczba węzłów w klastrze zależy od potrzeb organizacji oraz sposobu konfiguracji produktu. W przypadku większości klastrów wystarcza zazwyczaj od 2 do 4 węzłów, jednak warto skorzystać z naszych przewodników po doborze rozmiaru węzłów, które pomogą podjąć właściwą decyzję.

Ikona informacji

Ważna uwaga: Bitbucket wymaga dodatkowego węzła aplikacji dedykowanego silnikowi Elasticsearch, który umożliwia wyszukiwanie kodu.

Jak działa system plików?

Współdzielony system plików to miejsce, w który przechowywane są wszystkie podstawowe pliki umożliwiające działanie produktu. To miejsce, w którym znajdują się załączniki, ikony, informacje o użytkownikach, aplikacje oraz kod źródłowy.

W środowisku Data Center trzeba skonfigurować współdzielony system plików w odrębnym węźle. Do obsługi systemu plików można wykorzystać dowolny system NAS lub SAN bazujący na protokole NFS, jednak w celu utrzymania właściwej wydajności zalecamy protokół NFS3. Należy tylko pamiętać, aby nie korzystać z protokołów rozproszonych, takich jak DFS, ponieważ nie są one obsługiwane.

Utworzenie klastra

Nadszedł czas na utworzenie klastra Data Center. Oprócz konfiguracji poszczególnych komponentów klastra (węzłów aplikacji, modułu równoważenia obciążenia, bazy danych, systemu plików), trzeba również dostosować rozmiar węzłów aplikacji w klastrze, bazując na wymaganiach dotyczących wydajności.

Przygotowaliśmy różne przykładowe konfiguracje, które można wykorzystać w charakterze odniesienia. Atlassian nie promuje, nie zatwierdza ani nie poleca żadnych konkretnych dostawców czy konfiguracji. Podane przykłady służą wyłącznie celom referencyjnym. Jeśli potrzebujesz praktycznych wskazówek dotyczących konfiguracji optymalnego środowiska, sprawdź czy skorzystanie z usług menedżera technicznego ds. klientów, działu wsparcia Premier Support lub partnera nie będzie dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem.

Utworzenie środowiska przejściowego

Aby migracja przebiegła pomyślnie, zalecamy utworzenie środowiska przejściowego, które umożliwi wypróbowanie rozwiązania Data Center przed przejściem do trybu produkcyjnego.

Środowisko przejściowe powinno być bardzo zbliżone do środowiska produkcyjnego, z uwzględnieniem odwrotnych serwerów proxy, konfiguracji SSL lub modułu równoważenia obciążenia (dla rozwiązania Data Center). Można w tym celu wykorzystać inny serwer fizyczny lub rozwiązanie zwirtualizowane. Najważniejsze w tym przypadku jest utworzenie odpowiedniej repliki środowiska produkcyjnego.

Po utworzeniu środowiska, należy:

  • Zreplikować bazę danych.
  • Zreplikować produkt.
  • Skopiować lokalny katalog główny do współdzielonego katalogu głównego.
  • Zreplikować zewnętrzny system zarządzania użytkownikami (opcjonalnie).
Ikona informacji

Szczegółowe instrukcje, patrz:

Przegląd i uaktualnianie aplikacji

Przed wdrożeniem rozwiązania Data Center w środowisku nieklastrowanym trzeba dokonać przeglądu aplikacji i w miarę możliwości uaktualnić je do wersji Data Center. Przeprowadzenie migracji do wersji Data Center przed uaktualnieniem aplikacji może sprawić, że przestaną one działać.

Instalacja rozwiązania Data Center

Po skonfigurowaniu architektury klastrowanej nadszedł czas na zainstalowanie produktów Data Center.

Szczegółowe instrukcje, które pomogą Ci wdrożyć produkty Data Center w klastrze, znajdziesz w naszej dokumentacji.

 

Jira Software
Jira Service Desk

Confluence

Bitbucket

Crowd

Twój sprzęt

Jira Software
Jira Service Desk

Twój sprzęt

Confluence

Twój sprzęt

Bitbucket

Twój sprzęt

Crowd

Twój sprzęt

Usługi AWS

Jira Software
Jira Service Desk

Usługi AWS

Confluence

Usługi AWS

Bitbucket

Usługi AWS

Crowd

Usługi AWS

Azure

Jira Software
Jira Service Desk

Azure

Confluence

Azure

Bitbucket

Azure

Crowd

 

Rozruch testowy

Etap testowania ma fundamentalne znaczenie podczas wdrażania rozwiązania Data Center i często stanowi najbardziej wymagającą część procesu migracji. Aby w niezawodny sposób wdrożyć rozwiązanie Data Center do produkcji, zespół powinien wykonać iteracyjny zestaw testów funkcjonalnych, testów integracyjnych oraz testów wydajności, które pozwolą sprawdzić poprawność instalacji wersji Data Center. Jeśli przeprowadzasz migrację z wersji Server, każdy z testów może potrwać od 1 do 2 tygodni.

Nie idź na skróty — dobrze przeprowadzone testy przyspieszą wdrożenie produkcyjne i umożliwią Ci uwzględnienie nieprzewidzianych okoliczności. W razie potrzeby przeprowadź serię testów akceptacyjnych wykonywanych przez użytkowników (UAT), aż będziesz mieć pewność, że można sprawnie wdrożyć rozwiązanie w trybie produkcyjnym.

Informacje na temat wydajności produktów Data Center:

Ikona informacji

Jeśli korzystasz z usług menedżera sukcesu klienta, przeprowadź kontrolę kondycji, aby zidentyfikować znane problemy z konfiguracjami, zgodnością, wersjami sterowników, warunkami pracy, ustawieniami pamięci i innymi zagadnieniami.

Przejście do trybu produkcyjnego

Po migracji środowiska testowego do wersji Data Center wszystko jest gotowe na wdrożenie produkcyjne.

Zanim ukończysz migrację, sprawdź, czy środowisko produkcyjne odpowiada środowisku testowemu, aby po wdrożeniu produkcyjnym wszystko działało poprawnie, ponieważ będą wykonywane te same kroki, które były wykonywane na etapie testowania.

Uaktualnienie aplikacji produkcyjnych

Przed wdrożeniem rozwiązania Data Center w środowisku klastrowanym trzeba dokonać przeglądu aplikacji i w miarę możliwości uaktualnić je do wersji Data Center. Przeprowadzenie migracji do wersji Data Center przed uaktualnieniem aplikacji może sprawić, że przestaną one działać.

Instalacja rozwiązania Data Center w środowisku produkcyjnym

Podobnie jak w trakcie testowania migracji, należy przeprowadzić migrację środowiska produkcyjnego do wersji Data Center. Instrukcje postępowania krok po kroku znajdziesz na następujących stronach:

 

Jira Software
Jira Service Desk

Confluence

Bitbucket

Crowd

Twój sprzęt

Jira Software
Jira Service Desk

Twój sprzęt

Confluence

Twój sprzęt

Bitbucket

Twój sprzęt

Crowd

Twój sprzęt

AWS

Jira Software
Jira Service Desk

AWS

Confluence

AWS

Bitbucket

AWS

Crowd

AWS

Azure

Jira Software
Jira Service Desk

Azure

Confluence

Azure

Bitbucket

Azure

Crowd

 

Udało Ci się wdrożyć wersję Data Center w klastrze!

Więcej informacji na temat administrowania rozwiązaniem Data Center znajdziesz w naszej sekcji zasobów.