Close

Ketterät työkalut ohjelmistotiimeille


Jira Software tukee mitä tahansa ohjelmistokehityksen ketterää projektinhallintamenetelmää 

Lisätietoja

Sopii järjestelmäympäristöön

Jira Software on ketterä projektinhallintatyökalu, joka tukee kaikkia ketteriä menetelmiä, kuten scrumia, kanbania tai mikä suosikkisi onkaan. Ketterien taulujen ja raporttien avulla voit suunnitella, seurata ja hallinnoida ketteriä ohjelmistokehitysprojektejasi yhdellä ainoalla työkalulla. Valitse ympäristö ja huomaa, miten Jira Software voi auttaa tiimiä julkaisemaan laadukkaampia ohjelmistoja entistä nopeammin.

Ketteriä työkaluja scrumiin

Scrum on ketterä menetelmä, jossa tuotteita valmistetaan määrätyn pituisten iteraatioiden sarjana. Järjestelmä perustuu neljään peruspilariin, joita ovat sprinttien suunnittelu, päiväpalaverit, sprintit ja retrospektiivit. Heti käyttövalmis Jira Software sisältää kattavan valikoiman ketteriä työkaluja, joiden avulla scrumtiimi suoriutuu näistä tapahtumista helposti.

Työkalut sprintin suunnitteluun

Sprintin suunnittelupalavereissa määritetään, mitä tiimin on saatava valmiiksi kehitysjonon tai tehtävien töiden luettelon seuraavassa sprintissä. Jira Softwaressa sprintin suunnittelupalaverin keskiössä on kehitysjono, joten voit arvioida tarinoita, säätää sprintin laajuutta, tarkistaa vauhdin ja priorisoida tehtäviä reaaliaikaisesti. Jira Softwaressa on useita työkaluja, joiden ansiosta sprintin suunnittelu sujuu jouhevasti.

Kiikarit

Versionhallinta

Napsauttamalla versiota näet koko statuksen, mukaan lukien tehtävät, kehitystiedot ja mahdolliset ongelmat.

Kehitysjonon hallinta

Helppo kehitysjonon työstö

Käyttäjätarinoiden ja bugien uudelleenpriorisointi on helppoa. Valitse yksi tai useampi tehtävä ja vedä ne kehitysjonossa uuteen järjestykseen. Luo pikasuodattimia, joilla voit poimia tehtäviä tietyillä attribuuteilla.

SPRINTIN SUUNNITTELU

SPRINTIN SUUNNITTELU

Tee kehitysjonosta sprintin suunnittelupalaverin keskipiste. Arvioi tarinoita, säädä sprintin laajuutta, tarkista vauhti ja priorisoi tehtäviä uudelleen reaaliajassa muun tiimin kanssa.

Ajanhallinta

Tarinapisteet

Arvioi, seuraa ja raportoi tarinapisteitä auttaaksesi tiimiä toimimaan täsmällisemmin tulevissa sprinteissä. Käytä tarinapisteitä, ihanteellisia työtunteja tai omaa arviointimenetelmää.

scrum

Scrumtaulu

Scrumtauluja käytetään tietyn sprintin kaikkien työtehtävien visualisointiin. Jira Softwaren scrumtauluja voidaan muokata tiimin omaan työnkulkuun sopivaksi. Siihen on myös helppo lisätä asioita, kuten rivejä eeposten, käsittelijöiden, projektien ynnä muiden erottelemiseen. Sprintin päätteeksi saat nopean tilannevedoksen kaikista valmiiksi saaduista tehtävistä, ja kaikki keskeneräiset tehtävät siirtyvät automaattisesti kehitysjonoon, josta ne huomioidaan seuraavassa sprintin suunnittelupalaverissa. 

Seuraa ja hallitse sprinttejä

Sprintti on tietyn mittainen työtehtävän iteraatio, joka kestää tavallisesti viikon tai kaksi. Työtehtävä on tarkkaan määritettävä ja priorisoitava sprintin suunnittelupalaverissa, jotta tiimi pääsee alkuun heti, kun sprintti alkaa. Nämä ominaisuudet seuraavat kunkin sprintin kaikkia työtehtäviä, joten tiimi pystyy keskittymään kulloinkin työstettävänä oleviin tehtäviin. 

Valintamerkki

Sprintin käyttöoikeudet

Sprintin käyttöoikeuksilla voidaan määrittää, mitä käyttäjät voivat nähdä tai tehdä tietyssä projektissa. Sprintin käyttöoikeuksien avulla oikeudet ja velvollisuudet on helpompi delegoida tiimin jäsenille, joten koko tiimi pystyy olemaan itseohjautuvampi ja ketterämpi.

Kustomoidut tehtävät

Kustomoidut tehtävätyypit

Kehitä kustomoituja tehtävätyyppejä bugeille, tarinoille, kahvitauoille ja kaikelle mahdolliselle. Määritä kustomoitu työnkulku ja kustomoidut kentät kullekin tehtävätyypille, jotta tiimi voi hallinnoida työtä sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Työnkulut

Työnkulut

Laadi ja kokoa omia kustomoituja työnkulun tiloja ja siirtymisiä jokaiselle tehtävätyypille (bugit, tarinat, eepokset, kahvitauot). Hyödynnä tehokasta Jira-työnkulkua tehtävien automaattiseen päivittämiseen muissa järjestelmissä olevien tapahtumien pohjalta tai tehtävän etenemisen edellyttämien kriteerien määrittämiseen.

Julkaisukeskus

Julkaisukeskus

Sopeuta lähdekoodi ja tehtävät toisiinsa helposti: rikkinäisiä koonteja, puuttuvaa koodia tai avoimia palvelupyyntöjä sisältävistä tehtävistä muodostuu automaattisia varoituksia.


Päiväpalaverit

Päiväpalaverit ovat lyhyitä pikakokouksia, joissa tiimi kokoontuu käydäkseen läpi, mitä on tehty, mitä tehdään seuraavaksi ja missä tarvitaan jonkun työpanosta tai apua. Jira Software auttaa tiimiä saamaan pikaisen yleiskatsauksen käynnissä olevasta työstä, jotta palaverissa voidaan valmistautua keskustelemaan päivän tärkeimmistä asioista. 

Suppilo

JQL ja suodattimet

JQL eli Jira Query Language auttaa hakemaan Jira Softwaresta tarkasti ja nopeasti kullekin määrättyjä tehtäviä, jotka on päivitetty järjestelmään viimeisten 24 tunnin aikana, tai mitä tahansa, mikä kulloinkin on tärkeää, jotta scrummaaminen sujuisi.

Mukauta

Kustomoidut aloitussivut

Pysy selvillä edistymisestä ja havaitse pullonkaulat kustomoimalla oma Jira-aloitussivu. Seinätaulun avulla voit näyttää aloitussivun televisiossa, jotta koko tiimi pysyy ajan tasalla.


Parempia retrospektiivejä scrumraporttien ansiosta

Jira Softwaressa on useita scrumtiimikohtaisia ketteriä raportteja. Esimerkiksi edistymiskäyrät ja vauhtikaaviot tarjoavat tiimille tärkeää tietoa heidän ketterästä prosessistaan. Raporteilla retrospektiiveistä saadaan datakeskeisempiä ja pystytään korostamaan tulevissa sprinteissä paranneltavia osa-alueita. 

Edistymiskäyrä
Edistymiskäyrä

Seuraa jäljellä olevan työn kokonaismäärää ja ennusta, millä todennäköisyydellä sprintin tavoite saavutetaan. Näin tiimi pystyy hallitsemaan edistymistään ja mukautumaan vaatimuksiin. 

Sprinttiraportti
Sprinttiraportti

Seuraa kunkin sprintin tehtyjä työtehtäviä ja takaisin kehitysjonoon siirrettyjä työtehtäviä. Näin voidaan määrittää, ylisuorittaako tiimi vai onko työn laajuus liian suuri. 

Nopeusraportti
Vauhtikaavio

Tarkkaile tehdyn työn määrää sprinttikohtaisesti. Näin voit määrittää tiimin vauhdin ja arvioida työmäärää, jonka tiimit realistisesti pystyvät tekemään tulevissa sprinteissä. 

Kumulatiivinen vuokaavio
Kumulatiivinen vuokaavio

Kumulatiivinen vuokaavio näyttää kussakin tilassa olevien tehtävien lukumäärän. Tiimin on helppo huomata esteet, kun tietyssä tilassa olevien tehtävien lukumäärä kasvaa.

Eeposraportti
Eeposraportti

Seuraa, miten eepos alkaa ajan myötä valmistua. Tämän ansiosta pystyt hallitsemaan tiimin edistymistä seuraamalla jäljellä olevia keskeneräisiä/arvioimattomia työtehtäviä. 

Valvontakaavio
Valvontakaavio

Näet tuotteen, version tai sprintin tahtiajan. Tämän avulla voit havaita, voidaanko meneillään olevan prosessin dataa käyttää tulevan suoritustason määrittämiseen. 

Eepoksen edistyminen
Eepoksen edistyminen

Seuraa eepoksen valmistumiseen tarvittavien sprinttien aiottua lukumäärää. Sen avulla voidaan tarkkailla, julkaistaanko eepos ajoissa, sekä reagoida heti, jos työ jää jälkeen aikataulusta.

Edistymiskäyrä
Julkaisun edistyminen

Seuraa version aiottua julkaisupäivää. Sen avulla voidaan tarkkailla, julkaistaanko versio ajoissa, sekä reagoida heti, jos työ jää jälkeen aikataulusta. 

Versioraportti
Versioraportti

Seuraa version aiottua julkaisupäivää. Sen avulla voidaan tarkkailla, julkaistaanko versio ajoissa, sekä reagoida heti, jos työ jää jälkeen aikataulusta. 


Ketteriä työkaluja kanbaniin

Kanbanmenetelmä perustuu ajatukseen jatkuvasta julkaisusta. Työtä seurataan kanbantaulun avulla, jossa työtehtävien statukset näkyvät omissa sarakkeissaan ja riveissään. Kanbanissa on neljä tärkeää peruspilaria, jotka auttavat tiimejä saamaan tuotteita valmiiksi: jatkuvat julkaisut, WIP-rajoitukset (käynnissä olevat työt), tehtäväluettelo sekä sarakkeet tai rivit. Tässä esitellään muutamia työkaluja, jotka tulevat käyttövalmiina Jira Softwaren mukana ja joiden avulla pystyt toteuttamaan kanbania tiimissäsi.

Kanbanin ominaisuudet

Yksi kanbanin eduista on se, että tiimi pääsee alkuun lähes kokonaan ilman yleisrasitteita. Jira Softwaressa kanbantaulu voidaan määrittää yhdeksi oletustyönkuluksi, joten tehtäviä tai tarinoita päästään lisäämään saman tien. Kun tiimi tottuu tauluun, projektia, työnkulkua ja tehtävätyyppejä voidaan alkaa kustomoida tiimin tarpeisiin sopivaksi. Tässä on muutama ominaisuus, joita Jira Softwareen on määritettävissä. 

Raportti

Tarinakortit

Kanbantaululla näkyvät kaikki asiaankuuluvat tiedot kustakin tarinasta, tehtävästä, bugista tai alitehtävästä. Napsauttamalla saat näkyviin kaikki tiedot, kuten tehtävään liittyvän lähdekoodin ja pull-pyynnöt, prioriteetin, kommentit, liitteet ynnä muuta.

Lippu

WIP-rajoituksen määritys

WIP-rajoituksella (käynnissä olevat työt) voidaan rajoittaa kussakin tilassa samanaikaisesti olevien tarinoiden lukumäärää. Tämä on tärkeää, jottei tietyistä vaiheista tule pullonkauloja ja jotta tehtävät etenevät jouhevasti työnkulussa.

Määritä

Rivit ja sarakkeet

Määritä sarakkeisiin tärkeimmät työnkulut, kuten tehtävät työt, käynnissä olevat työt ja valmiit työt. Lisää rivejä, joilla työ jaotellaan eeposten, nimettyjen tai projektien mukaan, tai mikä tapa tiimissä järkevintä onkaan.

Joustava

Joustavat työnkulut

Määritä eri tehtävätyypeille erilaisia työnkulkuja tai kerää taulun kaikki tehtävätyypit yhdeksi yhtenäiseksi työnkuluksi. Jiran työnkulut voivat olla juuri niin yksinkertaisia tai monimutkaisia kuin haluat ja niitä voi muuttaa tiimin kasvaessa.

Jira agile kanban board screenshot

Kanbantaulu

Kanbantaulut mahdollistavat tiimille täyden näkyvyyden, mitä seuraavaksi tapahtuu, joten kun yksi työtehtävä (tai kortti) on tehty, tiimi voi siirtyä nopeasti eteenpäin. Alunperin kanbantaulu oli fyysinen taulu, johon kiinnitettiin Post-it-lappuja tai kortteja, jotka esittivät tehtäviä töitä. Jira Softwaressa on virtuaaliset kanbantaulut, jotka sisältävät kaiken tarvittavan tiedon kustakin tehtävästä työstä, vaikka itse taulussa näkyvät vain kaikkein oleellisimmat tiedot.

Ketterät kanbanraportit

Jira Softwaressa on lukuisia heti käyttövalmiita raportteja ja ennalta asennettuja toimintoja, joiden avulla voidaan seurata tiimin tuotejulkaisuihin käyttämää tahtiaikaa. Näet tehtävien kulloisenkin tilan tai sen, voidaanko nykyisen projektin dataa käyttää tulevan suoritustason ennustamiseen. Pienoisohjelmat voivat näyttää yhteenvetotietoja projektista/tehtävästä aloitussivullasi tarjoten keskeisen paikan, jossa tiedot ovat nopeasti nähtävissä. Tässä on muutama esimerkki JIRA Softwaren kanbanraporteista. 


Kumulatiivinen työnkulku

Kumulatiivinen vuokaavio

Kumulatiivinen vuokaavio näyttää kussakin tilassa olevien tehtävien lukumäärän. Tiimin on helppo huomata esteet, kun tietyssä tilassa olevien tehtävien lukumäärä kasvaa.

Valvontakaavio

Valvontakaavio

Näet tuotteen tai version tahtiajan. Tämän avulla voit havaita, voidaanko meneillään olevan prosessin dataa käyttää tulevan suoritustason määrittämiseen. 


Menetelmien yhdistelmä

Jotkut ketterät tiimit ovat omaksuneet tiimiensä toimintatavaksi menetelmien yhdistelmän. Esimerkiksi scrumbanissa kiinteän mittaiset sprintit ja roolit on poimittu scrumista ja keskittyminen WIP-rajoitukseen (käynnissä olevat työt) ja tahtiaikaan kanbanista. Toinen on kanplan eli kehitysjonon sisältävä kanban. Toinen on kanplan eli kehitysjonon sisältävä kanban. Tiimejä voidaan auttaa yhdistelemällä Jira Softwaren ominaisuuksia ilman työkalujen asettamia rajoituksia. 

Tässä on erittely ketteristä ominaisuuksistamme ja niiden tukemista menetelmistä. Etkö ole varma, mikä järjestelmä olisi sopivin? Lue lisää  ketterästä projektinhallinnasta.

Ketterät työkalut Scrum Kanban Scrumban Kanplan
Ketterät taulut Check mark Check mark Check mark Check mark
Kehitysjonon hallinta Check mark   Check mark Check mark
Projektien ja asioiden hallinta Check mark Check mark Check mark Check mark
Ketterät raportit Check mark Check mark Check mark Check mark
Mukautetut työnkulut Check mark Check mark Check mark Check mark

Ketterä ja skaalattava

Ketterä skaalautuvuus on monien yritysten haaveena niiden etsiessä keinoa kasvattaa koko portfolion tuottavuutta sekä karsia hukkaa. Ketterää skaalautuvuutta varten on kehitetty scrumin tai kanbanin tyylisiä menetelmiä hyödyntäviä järjestelmäympäristöjä. Esimerkkejä ovat DAD (Disciplined Agile Delivery) ja LeSS (Large-scale Scrum), jotka sisältävät skaalausohjeita alkuperäisistä scrumperiaatteista tinkimättä, tai SAfe®, joka mahdollistaa skaalautuvan kehitystyön yrityksen kaikilla tasoilla.

Näihin järjestelmäympäristöihin voidaan käyttää Portfolio for Jiraa ja Jira Softwarea, mikä sallii pitkän aikavälin suunnittelun ja ketterän kehityksen, joilla saadaan skaalautuvaa näkyvyyttä. 

Jira Software -logo

Ketterien kehitystiimien ykköstyökalu

Kokeile ilmaiseksi