Close

Ketterät työkalut ohjelmistotiimeille


Jira Software tukee mitä tahansa ohjelmistokehityksen ketterää projektinhallintamenetelmää 

Ketterät työkalut ohjelmistotiimeille


Jira Software tukee mitä tahansa ohjelmistokehityksen ketterää projektinhallintamenetelmää 

Sopii järjestelmäympäristöön

Jira Software on ketterä projektinhallintatyökalu, joka tukee kaikkia ketteriä menetelmiä, kuten scrumia, kanbania tai mikä suosikkisi onkaan. Ketterien taulujen ja raporttien avulla voit suunnitella, seurata ja hallinnoida kaikkia ketteriä ohjelmistokehitysprojektejasi yhdellä ainoalla työkalulla. Valitse ympäristö niin huomaat, miten Jira Software voi auttaa tiimiäsi julkaisemaan laadukkaampia ohjelmistoja entistä nopeammin. Haluatko tietää lisää ketteristä työkaluista? Tutustu Agile Coach -oppaaseen, joka on Atlassianin mutkaton opas ketterään kehitykseen.


Ketteriä työkaluja scrumiin

Scrum on ketterä menetelmä, jossa tuotteita valmistetaan määrätyn pituisten iteraatioiden sarjana. Järjestelmä perustuu neljään peruspilariin, joita ovat sprinttien suunnittelu, päiväpalaverit, sprintit ja retrospektiivit. Heti käyttövalmis Jira Software sisältää kattavan valikoiman ketteriä työkaluja, joiden avulla scrumtiimi suoriutuu näistä tapahtumista helposti.

Työkalut sprintin suunnitteluun

Sprintin suunnittelupalavereissa määritetään, mitä tiimin on saatava valmiiksi kehitysjonon tai tehtävien töiden luettelon seuraavassa sprintissä. Jira Softwaressa sprintin suunnittelupalaverin keskiössä on kehitysjono, joten voit arvioida tarinoita, säätää sprintin laajuutta, tarkistaa nopeuden ja priorisoida asioita reaaliaikaisesti. Jira Softwaressa on useita työkaluja, joiden ansiosta sprintin suunnittelu sujuu jouhevasti.

Versionhallinta

Napsauttamalla versiota näet koko statuksen, mukaan lukien tehtävät, kehitystiedot ja mahdolliset ongelmat.

Kehitysjonon hallinta

Helppo kehitysjonon työstö

Käyttäjätarinoiden ja bugien uudelleenpriorisointi on helppoa. Valitse yksi tai useampi tehtävä ja vedä ne kehitysjonossa uuteen järjestykseen. Luo pikasuodattimia, joilla voit poimia tehtäviä tietyillä attribuuteilla.

Rattaat

SPRINTIN SUUNNITTELU

Tee kehitysjonosta sprintin suunnittelupalaverin keskipiste. Arvioi tarinoita, säädä sprintin laajuutta, tarkista vauhti ja priorisoi tehtäviä uudelleen reaaliajassa muun tiimin kanssa.

Äärettömyyden symboli

Tarinapisteet

Arvioi, seuraa ja raportoi tarinapisteitä auttaaksesi tiimiä toimimaan täsmällisemmin tulevissa sprinteissä. Käytä tarinapisteitä, ihanteellisia työtunteja tai omaa arviointimenetelmää.

Scrumtaulu

Scrumtaulu

Scrum-tauluja käytetään tietyn sprintin kaikkien työtehtävien visualisointiin. Jira Softwaren scrum-tauluja voidaan muokata tiimin omaan työnkulkuun sopiviksi. Niihin on myös helppo lisätä kohtia, kuten rivejä eeposten, käsittelijöiden, projektien ynnä muiden erottelemiseen. Sprintin päätteeksi saat nopean tilannevedoksen kaikista valmiiksi saaduista asioista, ja kaikki keskeneräiset asiat siirtyvät automaattisesti kehitysjonoon, josta ne huomioidaan seuraavassa sprintin suunnittelupalaverissa. 

Seuraa ja hallitse sprinttejä

Sprintti on tietyn mittainen työtehtävän iteraatio, joka kestää tavallisesti viikon tai kaksi. Työtehtävä on tarkkaan määritettävä ja priorisoitava sprintin suunnittelupalaverissa, jotta tiimi pääsee alkuun heti, kun sprintti alkaa. Nämä ominaisuudet seuraavat kunkin sprintin kaikkia työtehtäviä, joten tiimi pystyy keskittymään kulloinkin työstettävänä oleviin tehtäviin. 

Sprintin käyttöoikeudet

Käytä sprintin käyttöoikeuksia määrittääksesi, mitä käyttäjät voivat nähdä tai tehdä tietyssä projektissa. Sprintin käyttöoikeuksien avulla oikeudet ja velvollisuudet on helpompi delegoida tiimin jäsenille, joten koko tiimi pystyy olemaan itseohjautuvampi ja ketterämpi.

Mukautettu asia

Kustomoidut tehtävätyypit

Kehitä kustomoituja tehtävätyyppejä bugeille, tarinoille, kahvitauoille ja kaikelle mahdolliselle. Määritä kustomoitu työnkulku ja kustomoidut kentät kullekin tehtävätyypille, jotta tiimi voi hallinnoida työtä sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Työnkulut

Työnkulut

Laadi ja kokoa omia kustomoituja työnkulun tiloja ja siirtymisiä jokaiselle tehtävätyypille (bugit, tarinat, eepokset, kahvitauot). Hyödynnä tehokasta Jira-työnkulkua tehtävien automaattiseen päivittämiseen muissa järjestelmissä olevien tapahtumien pohjalta tai tehtävän etenemisen edellyttämien kriteerien määrittämiseen.

Organisaatiosolmu

Julkaisukeskus

Sopeuta lähdekoodi ja tehtävät toisiinsa helposti: rikkinäisiä koonteja, puuttuvaa koodia tai avoimia palvelupyyntöjä sisältävistä tehtävistä muodostuu automaattisia varoituksia.


Päiväpalaverit

Päiväpalaverit ovat lyhyitä pikakokouksia, joissa tiimi kokoontuu käydäkseen läpi, mitä on tehty, mitä tehdään seuraavaksi ja missä tarvitaan jonkun työpanosta tai apua. Jira Software auttaa tiimiä saamaan pikaisen yleiskatsauksen käynnissä olevasta työstä, jotta palaverissa voidaan valmistautua keskustelemaan päivän tärkeimmistä asioista. 

Suppilo

Sprintin käyttöoikeudet

JQL eli Jira Query Language auttaa hakemaan Jira Softwaresta tarkasti ja nopeasti juuri sinulle määrättyjä asioita, jotka on päivitetty järjestelmään viimeisten 24 tunnin aikana, tai mitä tahansa juuri sillä hetkellä tärkeää, jotta scrumin käyttö sujuisi.

Selainkuvake

Kustomoidut aloitussivut

Pysy selvillä edistymisestä ja havaitse pullonkaulat kustomoimalla oma Jira-etusivu. Seinätaulun avulla voit näyttää etusivun televisiossa, jotta koko tiimi pysyy ajan tasalla.


Parempia retrospektiivejä scrumraporttien ansiosta

Jira Softwaressa on useita scrumtiimikohtaisia ketteriä raportteja. Esimerkiksi edistymiskäyrät ja vauhtikaaviot tarjoavat tiimille tärkeää tietoa heidän ketterästä prosessistaan. Raporteilla retrospektiiveistä saadaan datakeskeisempiä ja pystytään korostamaan tulevissa sprinteissä paranneltavia osa-alueita. 

Pylväskaavio
Edistymiskäyrä

Seuraa jäljellä olevan työn kokonaismäärää ja ennusta, millä todennäköisyydellä sprintin tavoite saavutetaan. Näin tiimi pystyy hallitsemaan edistymistään ja mukautumaan vaatimuksiin. 

Kerroksittaiset kaaviot
Sprinttiraportti

Seuraa kunkin sprintin tehtyjä työtehtäviä ja takaisin kehitysjonoon siirrettyjä työtehtäviä. Näin voidaan määrittää, ylisuorittaako tiimi vai onko työn laajuus liian suuri.

Pylväskaavio
Vauhtikaavio

Tarkkaile tehdyn työn määrää sprinttikohtaisesti. Näin voit määrittää tiimin nopeuden ja arvioida työmäärän, jonka tiimi realistisesti pystyy toteuttamaan tulevissa sprinteissä.

Kumulatiivinen vuokaavio
Kumulatiivinen vuokaavio

Kumulatiivinen vuokaavio näyttää kussakin tilassa olevien tehtävien lukumäärän. Tiimin on helppo huomata esteet, kun tietyssä tilassa olevien tehtävien lukumäärä kasvaa.

Julkaisun edistyminen
Julkaisun edistyminen

Seuraa version aiottua julkaisupäivää. Sen avulla voidaan tarkkailla, julkaistaanko versio ajoissa, sekä reagoida heti, jos työ jää jälkeen aikataulusta. 

Valvontakaavio
Valvontakaavio

Näet tuotteen, version tai sprintin tahtiajan. Tämän avulla voit havaita, voidaanko meneillään olevan prosessin dataa käyttää tulevan suoritustason määrittämiseen.

Pylväskaavio
Eepoksen edistyminen

Seuraa eepoksen valmistumiseen tarvittavien sprinttien aiottua lukumäärää. Sen avulla voidaan tarkkailla, julkaistaanko eepos ajoissa, sekä reagoida heti, jos työ jää jälkeen aikataulusta.


Ketteriä työkaluja kanbaniin

Kanbanmenetelmä perustuu ajatukseen jatkuvasta julkaisusta. Työtä seurataan kanbantaulun avulla, jossa työtehtävien statukset näkyvät omissa sarakkeissaan ja riveissään. Kanbanissa on neljä tärkeää peruspilaria, jotka auttavat tiimejä saamaan tuotteita valmiiksi: jatkuvat julkaisut, WIP-rajoitukset (käynnissä olevat työt), tehtäväluettelo sekä sarakkeet tai rivit. Tässä esitellään muutamia työkaluja, jotka tulevat käyttövalmiina Jira Softwaren mukana ja joiden avulla pystyt toteuttamaan kanbania tiimissäsi.

Kanbanin ominaisuudet

Yksi kanbanin eduista on se, että tiimi pääsee alkuun lähes kokonaan ilman yleisrasitteita. Jira Softwaressa kanbantaulu voidaan määrittää yhdeksi oletustyönkuluksi, joten tehtäviä tai tarinoita päästään lisäämään saman tien. Kun tiimi tottuu tauluun, projektia, työnkulkua ja tehtävätyyppejä voidaan alkaa kustomoida tiimin tarpeisiin sopivaksi. Tässä on muutama ominaisuus, joita Jira Softwareen on määritettävissä. 

Sivu

Tarinakortit

Kanbantaululla näkyvät kaikki asiaankuuluvat tiedot kustakin tarinasta, tehtävästä, bugista tai alitehtävästä. Napsauttamalla saat näkyviin kaikki tiedot, kuten tehtävään liittyvän lähdekoodin ja pull-pyynnöt, prioriteetin, kommentit, liitteet ynnä muuta.

Lippu

WIP-rajoituksen määritys

WIP-rajoituksella (käynnissä olevat työt) voidaan rajoittaa kussakin tilassa samanaikaisesti olevien tarinoiden lukumäärää. Tämä on tärkeää, jottei tietyistä vaiheista tule pullonkauloja ja jotta tehtävät etenevät jouhevasti työnkulussa.

SPRINTIN SUUNNITTELU

Rivit ja sarakkeet

Määritä sarakkeisiin tärkeimmät työnkulut, kuten tehtävät työt, käynnissä olevat työt ja valmiit työt. Lisää rivejä, joilla työ jaotellaan eeposten, nimettyjen tai projektien mukaan, tai mikä tapa tiimissä järkevintä onkaan.

Ajanhallinta

Joustavat työnkulut

Määritä eri tehtävätyypeille erilaisia työnkulkuja tai kerää taulun kaikki tehtävätyypit yhdeksi yhtenäiseksi työnkuluksi. Jiran työnkulut voivat olla juuri niin yksinkertaisia tai monimutkaisia kuin haluat ja niitä voi muuttaa tiimin kasvaessa.

Kanbantaulu

Kanbantaulu

Kanban-taulut mahdollistavat tiimille täyden näkyvyyden siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu, joten kun yksi työtehtävä (tai kortti) on tehty, tiimi voi siirtyä nopeasti eteenpäin. Alunperin kanban-taulu oli fyysinen taulu, johon kiinnitettiin Post-it-lappuja tai kortteja, jotka esittivät tehtäviä töitä. Jira Softwaressa on virtuaaliset kanban-taulut, jotka sisältävät kaiken tarvittavan tiedon kustakin tehtävästä työstä, vaikka itse taulussa näkyvät vain kaikkein oleellisimmat tiedot.

Ketterät kanbanraportit

Jira Softwaressa on lukuisia heti käyttövalmiita raportteja ja ennalta asennettuja toimintoja, joiden avulla voidaan seurata tiimin tuotejulkaisuihin käyttämää tahtiaikaa. Näet tehtävien kulloisenkin tilan tai sen, voidaanko nykyisen projektin dataa käyttää tulevan suoritustason ennustamiseen. Pienoisohjelmat voivat näyttää yhteenvetotietoja projektista/tehtävästä aloitussivullasi tarjoten keskeisen paikan, jossa tiedot ovat nopeasti nähtävissä. Tässä on muutama esimerkki JIRA Softwaren kanbanraporteista. 

Kumulatiivinen vuokaavio
Kumulatiivinen vuokaavio

Kumulatiivinen vuokaavio näyttää kussakin tilassa olevien tehtävien lukumäärän. Tiimin on helppo huomata esteet, kun tietyssä tilassa olevien tehtävien lukumäärä kasvaa.

Valvontakaavio
Valvontakaavio

Näet tuotteen, version tai sprintin tahtiajan. Tämän avulla voit havaita, voidaanko meneillään olevan prosessin dataa käyttää tulevan suoritustason määrittämiseen.


Menetelmien yhdistelmä

Jotkut ketterät tiimit ovat omaksuneet toimintatavakseen menetelmien yhdistelmän. Esimerkiksi scrumbanissa kiinteän mittaiset sprintit ja roolit on poimittu scrumista ja keskittyminen WIP-rajoituksiin (käynnissä olevat työt) ja tahtiaikaan kanbanista. Toinen on kanplan eli kehitysjonon sisältävä kanban. Tiimejä voidaan auttaa yhdistelemällä Jira Softwaren ominaisuuksia ilman työkalujen asettamia rajoituksia. 

Tässä on erittely ketteristä ominaisuuksistamme ja niiden tukemista menetelmistä. Etkö ole varma, mikä järjestelmä olisi sopivin? Lue lisää  ketterästä projektinhallinnasta.

Ketterät työkalut Scrum Kanban Scrumban Kanplan
Ketterät taulut
Kehitysjonon hallinta  
Projektien ja asioiden hallinta
Ketterät raportit
Mukautetut työnkulut

Ketterät taulut


Scrum
Valintamerkki

kanban
Valintamerkki

Scrumban
Valintamerkki

Kanplan
Valintamerkki

Kehitysjonon hallinta


Scrum
Valintamerkki

kanban

Scrumban
Valintamerkki

Kanplan
Valintamerkki

Projekti- ja vianhallinta


Scrum
Valintamerkki

kanban
Valintamerkki

Scrumban
Valintamerkki

Kanplan
Valintamerkki

Ketterät raportit


Scrum
Valintamerkki

kanban
Valintamerkki

Scrumban
Valintamerkki

Kanplan
Valintamerkki

Mukautetut työnkulut


Scrum
Valintamerkki

kanban
Valintamerkki

Scrumban
Valintamerkki

Kanplan
Valintamerkki

Ketterä ja skaalattava

Ketterien käytäntöjen toteuttaminen yksittäisen tiimin tasolla on suhteellisen helppoa, ja tulokset ovat vaikuttavia. Niiden levittäminen useisiin tiimeihin suurissa organisaatioissa aiheuttaa kuitenkin monia haasteita koordinoinnin, yhteistyön, riippuvuussuhteiden hallinnan ynnä muun osalta.

Missä oletkin ketterällä matkallasi–levität sitten ketteriä käytäntöjä joukkoon koordinoituja tiimejä tai otat käyttöön Scaled Agile Framework -kehystä, kuten SAFe tai LeSS–olemme valmiina auttamaan. Tutustu skaalautuvia ketteriä ratkaisuja koskevaan sivuumme lisätietoja varten.

Lisätietoja aiheesta skaalautuvasti ketterä on Agile Coach -oppaassamme.

Jira Software -logo

Ketterien kehitystiimien ykköstyökalu